Friday, 3 January 2014

KOMMENTAR (COMMENT)

Några ivriga lösare har påpekat att vissa av de ungefär-lika-med-tecken som står i fråga 9. DUBBELGRUBBEL snarare borde vara lika-med-tecken samt att detta matematiska tecken inte borde användas vid språkliga jämförelser. Tävlingsledningen kan inget annat än hålla med och hoppas att frågan inte ger irreparabla skador hos lösarnas matematiska och/eller språkliga begåvningar.

Some eager solvers have pointet out that the a few of the approximately-equal-to characters used in question 9. DOUBLE TROUBLE should rather be equal-to signs, and that these mathematical characters should not be used when doing linguistic comparisons. The Klur HQ can only agree and hopes that this question does not create irreparable damage to the solvers mathematical and/or linguistic skills.

No comments: