Monday, 9 December 2013

9. DUBBELGRUBBEL (9. DOUBLE TROUBLE)

Vilket är det svenska språkets mest fulländade ord? Det råder förmodligen delade meningar om detta, men det ord vi tänker på här måste ligga väldigt bra till. Ordet består av tre skilda delar - A, B och C - där delarna kan sägas uppvisa följande fantastiska ungefärliga likhet: A ≈ B ≈ C ≈ AB ≈ BC ≈ ABC Vilket är det eftersökta ordet ABC? Skriv ned bokstaven som står i mitten.

Fotnot: När vi säger "svenska språket" menar vi endast ord som står upptagna som huvudord i den tryckta upplagan SAOL XIII.

Which word is the most perfect one in the Swedish language? There are probably many different opinions on the matter, but the word we are thinking of here must be one of the candidates. The word consists of three parts - A, B, and C - and can be said to show this amazing approximate equality: A ≈ B ≈ C ≈ AB ≈ BC ≈ ABC Which word is the sought-after ABC? Write down the letter in the middle.

Footnote: When we say "the Swedish language", we only mean words that are indexed as main entries in the printed version of SAOL XIII.

No comments: