Tuesday, 31 December 2013

10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS [TILLÄGG] (10. NUMB NUMBER CROSSWORD [ADDITION])

Fråga 10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS har fått följande frågetext tillagd: Vilket är det absolutvärdet på kryssets fasansfulla men nödvändiga "lösenordsbyte"?

Question 10. NUMB NUMBER CROSSWORD has received the following question added: What is the absolute value of the crossword's numbifying but neccessary "solution exchange"?

Monday, 30 December 2013

FÖRTYDLIGANDE (CLARIFICATION)

I kommandot "SUV-shift" i Spamfilter K13 skall man ej räkna med mellanslagstangenten som "snett uppåt vänster", vilket t.ex. gör att 5 blir B och % blir b. Däremot, eftersom det är omöjligt att veta var man skall gå därnäst, om man skulle hamna på mellanslagstangenten med något annat kommando får man vackert stanna kvar på denna.

In the command "SUV-shift" in Spamfilter K13, one should not count the space key as "up to the left", turning e.g. 5 to B and % to b. However, since it is impossible to know where to go next, if one ends up on the space key with any other command one has to simply remain there.

Saturday, 28 December 2013

Friday, 27 December 2013

TILLFÄLLIGT AVBROTT (TECHNICAL DIFFICULTIES)

Klurbloggen har stött på oanade tekniska svårigheter, men vi hoppas återkomma inom kort.

Klurbloggen has been experiencing unexpected technical difficulties, but we hope to return soon.

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Wednesday, 25 December 2013

9. DUBBELGRUBBEL (9. DOUBLE TROUBLE)

Gått in i väggen? / Another brick in the wall?

Tuesday, 24 December 2013

Monday, 23 December 2013

Sunday, 22 December 2013

Saturday, 21 December 2013

Thursday, 19 December 2013

Wednesday, 18 December 2013

4. BORN ON THE FOURTH OF JULY


Landets officiella flagga. / The official national flag.


GÄLLANDE "UPPENBARA" FEL/REGARDING "OBVIOUS" ERRORS

Det har inkommit ett flertal kommentarer till tävlingsledningen att det inte kommit tillräckligt många ledtrådar som utlovades "dyrt och heligt". Andra hävdar att det finns "uppenbara felaktigheter" i några frågor, utan att detta vidare kommenteras och vilka frågor detta isåfall skulle vara. Om man anser att det finns felaktigheter i texten, kan man - som nämnda lösare ovan påstår - skicka då en kommentar via bloggen (den är modererad, så det är inte säkert att kommentaren publiceras men den läses!) eller ett ebrev till tävlingsledningen (klurendrejeriet@hotmail.com). I övrigt, kan vi bara hänvisa till bloggen under hela tävlingstiden med tanke på att Klurendrejeriet® är en dynamisk tävling!

A number of comments have reached Klur HQ noting that not many of the "promised clues" have been published. Others argue that there are "obvious errors" in some of the questions, without commenting this further. If one thinks that there are faults in the text, feel free - just like the above mentioned persons - to comment this on the blog (it is moderated, so the actual comment will be read but may be withheld!) or send a message to Klur HQ (klurendrejeriet@hotmail.com). Other than that, we can only refer to the blog during the entire contest; after all Klurendrejeriet® is a dynamic contest!

Tuesday, 17 December 2013

SPAMFILTER K13: TANGENTBORD/KEYBOARD

Det svenska tangentbord som skall användas för korrekt utförande av kommandoraderna i Spamfilter K13 är det som ses här nedan.


The Swedish keyboard for correct use of the command lines in Spamfilter K13 is the one seen above.

Monday, 16 December 2013

SPAMFILTER K13: KOMMANDON/COMMANDS

Utöver de rent matematiska operationerna, betyder de olika kommandona i Spamfilter K13 betyder följande:

nästkommande konsonant = nästa konsonant i alfabetet
föregående bokstav = föregående bokstav i alfabetet
SNH = snett nedåt höger
SUV-shift = snett uppåt vänster och byt skiftläge
2TH = två till höger

Det svenska alfabetet motsvaras av: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-å-ä-ö
Vokaler: a-e-i-o-u-y-å-ä-ö

In addition to the strictly mathematical operations, the different commands in Spamfilter K13 means the following:

nästkommande konsonant = next consonant in the alphabet
föregående bokstav = previous letter in the alphabet
SNH = down slightly to the right
SUV-shift = up slightly to the left and shift case
2TH = two to the right

The Swedish alphabet is: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-å-ä-ö
Vowels: a-e-i-o-u-y-å-ä-ö

Sunday, 15 December 2013

SPAMFILTER K13

Idag introduceras marknadens nyaste problemlösning: Spamfilter K13!

Today, the latest solution to all problems is introduced: Spamfilter K13!

Saturday, 14 December 2013

SPAMFILTER K13 (PRE-RELEASE INFO)

Imorgon kommer tävlingens speciella extrahjälp "Spamfilter K13" att göras tillgängligt här på Klurbloggen. Det kommer att ge lösarna möjligheten att sortera bort felaktiga svar från rätta svar (om det nu skulle vara ett problem). Dessutom kommer dagliga uppdateringar, förtydliganden och/eller extra ledtrådar att publiceras från och med nu, då alla gåtor är publicerade.

Tomorrow the additional help for the contest, "Spamfiler K13", will be made available here on Klurbloggen. It will give the participants the possibility to sort out incorrect answers from the correct ones (if that is considered a problem). Also, from now on daily updates, clarifications and/or extra clues will be published from now on, since all the questions have been published.

Friday, 13 December 2013

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Ibland går tretton på ett dussin - här är ett tydligt fall. Den vi söker här finns nämligen inte med på några officiella listor över de som burit den världsberömda yrkestiteln (nio bokstäver), trots att det inte råder någon tvekan att det stämmer in. Inte heller är "titelhållarens" levnadsöde särskilt välkänt, där historien är nästan lika hemsk som gripande. När svenskarna var upptagna med sitt traditionsenliga lussefirande - såklart - blev "nummer 13" lämnad åt elementen och dömd att tillbringa sin tid i ensamhet; månad efter månad, år efter år. Skriv ned de bokstäver i titeln som inte förekommer mer än en gång.
Sometimes there are thirteen to a dozen - here is a clear case. The one we seek here does not appear on any official lists of those who have carried the world famous title (nine letters), in spite of the fact that there is no doubt that it is correct. Neither is the life destiny of the "title holder" particularly wellknown, where the history is almost as horrifying as touching. When the Swedes were busy with their traditional Lucia celebrations - of course - "number 13" was left exposed to the elements and doomed to spend eternity in solitude; month after month, year after year. Write down the letters in the title that do not appear more than once.

Thursday, 12 December 2013

12. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (12. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE)

Vem har väl inte sett den rödvita logotypen som är inpräntad sedan barnsben? Logotypen med dess berömda "sväng" mot slutet för tankarna direkt på drycken, vare sig vi vill eller inte. För en tid sedan var det dock annat ljud i skällan, då företaget som äger logotypen bojkottades av en världsomfattande händelse. Tidiga versioner av logotypen visar två versaler, _C, och förknippades (då som nu) med en viss typ av förpackning, dock ej samma typ. Logotypens bekanta "namn" utgörs av två ord sammanbundna med ett bindestreck. Skriv ned den vokal som förekommer minst antal gånger i namnet.
Who has missed the red-and-white logotype, since we have all been conditioned since childhood? The logotype with its famous "curl" towards the end leads one to think directly of the beverage, whether we like it or not. Some time ago we could hear a different tune, when the company that owns the logotype was boycotted due to a global event. Early versions of the logotype shows two capital letters, _C, and was tightly connected (both then and now) with a certain type of packaging, though not the same type. The well-known "name" of the logotype consists of two words connected with a hyphen. Write down the vowel that appears the least number of times in the name.

Correction: of, not at; the, not thee

Wednesday, 11 December 2013

11. EN RESA I HÄSTVÄG (11. A KINGDOM FOR A HORSE)

Nedan på kartan är ett antal svenska orter markerade, orter som passar så bra till det som passerar. Några platser saknas för att de inte motsvarar någon specifik ort utan snarare snöklädda berg och lönndalar … Resan genomfördes allra första gången i mitten på 80-talet, men har upprepats många gånger sedan dess. Men vems resrutt är det som dessa kartnålar representerar? Anteckna första bokstaven i "reseledarens" förnamn.
On the map above, a number of Swedish places are marked with a tack, places that fit so well with what is passing by. Some places are missing because they do not correspond to any particular location, but rather snowcovered mountains and valleys. The trip was carried out the first time in the middle of the 1980's, but has been repeated many times since them. Whose travel itinerary are these tacks representing? Write down the first letter in the first name of the "travel guide".

Correction: not, not no; then, not them

Tuesday, 10 December 2013

10. FASANSFULLT SIFFERKRYSS (10. NUMB NUMBER CROSSWORD)


Tillägg (31 december 2013): Vilket är det absolutvärdet på kryssets fasansfulla men nödvändiga "lösenordsbyte"?

Addition (December 31, 2013): What is the absolute value of the crossword's numbifying but neccessary "solution exchange"?

Monday, 9 December 2013

9. DUBBELGRUBBEL (9. DOUBLE TROUBLE)

Vilket är det svenska språkets mest fulländade ord? Det råder förmodligen delade meningar om detta, men det ord vi tänker på här måste ligga väldigt bra till. Ordet består av tre skilda delar - A, B och C - där delarna kan sägas uppvisa följande fantastiska ungefärliga likhet: A ≈ B ≈ C ≈ AB ≈ BC ≈ ABC Vilket är det eftersökta ordet ABC? Skriv ned bokstaven som står i mitten.

Fotnot: När vi säger "svenska språket" menar vi endast ord som står upptagna som huvudord i den tryckta upplagan SAOL XIII.

Which word is the most perfect one in the Swedish language? There are probably many different opinions on the matter, but the word we are thinking of here must be one of the candidates. The word consists of three parts - A, B, and C - and can be said to show this amazing approximate equality: A ≈ B ≈ C ≈ AB ≈ BC ≈ ABC Which word is the sought-after ABC? Write down the letter in the middle.

Footnote: When we say "the Swedish language", we only mean words that are indexed as main entries in the printed version of SAOL XIII.

Sunday, 8 December 2013

8. MÄRKT AV TIDENS TAND (8. AS TIME GOES BY)

Vilken siffra (tre bokstäver) förknippas med "händelseförloppet" vars start beskrivs kryptiskt här under?
Which digit (three letters) is connected with the "series of events" with its beginning shown cryptically above?

Saturday, 7 December 2013

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Hur många tändstickor behöver man flytta för att bilda en kvadrat? Skriv ned det antalet.
How many matches does one need to move to form a square? Write down that number.

Friday, 6 December 2013

6. KLASSFRÅGA (6. A MATTER OF CLASS)

Inför valet 2013 kommer förmodligen alla partier att ta upp såväl skola och omsorg som arbetslöshet och globala miljöproblem. En klassfråga är dock redan avklarad (nio dagar före lintottens namnsdag) och påverkar mer än 6,2 miljoner svenskar, men frågan är hur många som har hunnit inse att de "fått det bättre". Många använder fortfarande den "sämre varianten" dagligdags; avsevärt färre utnyttjar förbättringen. Förbättringen är helt jämlik mellan kvinnor och män och grundförutsättningen blir stadigt bättre (40% kvinnor 1980 mot 47,5% i år). Vilken är beteckningen på den genomförda, ofta outnyttjade förbättringen? Skriv ned beteckningens båda bokstäver.
Before the 2013 election, all political parties will talk about both school and welfare, as well as unemployment and global environmental issues. One matter of class struggle is already taken care of (nine days before the name day of the towhead) and affects more than 6.2 million Swedes, but the real question is how many that have realized that there "has been an improvement". Many use the "worse kind" on a daily basis; a lot fewer are using the improvement. The improvement is completely equal between women and men, and the basic premise is steadily increasing (40% women in 1980 compared to 47.5% this year). What is the designation of the carried out, often unused improvement? Write down both letters of the designation.

Correction (December 15): unemployment, not unemplyment; steadily, not steadiy

Thursday, 5 December 2013

5. BUSSFÖRBINDELSE (5. BUS CONNECTION)

Strax ovanför körschemat för Ultunas busssystem (linje 115) återfinns fyra geometriska figurer. De är korrekt positionerade i förhållande till varandra, om än här lite färggladare än normalt. De skall vara sammankopplade på ett visst sätt, men har här "släppts fria". Vilken är beteckningen (tre bokstäver) för de fullständigt sammanbundna symbolerna? Skriv ned beteckningen.
Just above the schedule for the Ultuna bus schedule (bus 115) are four geometric shapes. They are correctly positioned to one another, though here slightly more colourful than usual. They are supposed to be connected in a certain way, but have been "released" here. What is the designation (three letters) for the fully connected symbols? Write down that designation.

Wednesday, 4 December 2013

4. BORN ON THE FOURTH OF JULY

“We, the people of …” börjar landets konstitution och fortsätter sedan med att spalta upp lagar och förordningar. Landets frimärken hedrar några av världens ledare, däribland Churchill, i olika valörer av landets valuta. Andra namn som spelat stor roll i landets historia är Ford, Buchanan och Lady Bird. Landets president valdes enhälligt i valet 196_, där skillnaden att ha och inte ha rösträtt sägs ha utdelats av den valda presidenten själv! Vidare beskrivs presidenten till utseendet som en blandning av sin äldre bror och jultomten(!), båda sannolikt mycket mer kända för de allra flesta. De sista två bokstäverna i presidentens förnamn är samma som de första två i den äldre broderns namn. Anteckna dessa två bokstäver.
“We, the people of …”, the constitution of the country starts, and goes on by listing laws and regulations. The stamps of the country honors some of the leaders of the world, including Churchill, in different denominations of the national currency. Other names that have played a large role in the history of the country are Ford, Buchanan, and Lady Bird. The president of the country was unanimously elected in 196_, where the difference to have or not to have voting rights is said to have been handed out by the elected president himself! Additionally, the looks of the president is described to be a mixture of his older brother and Santa Claus(!), both likely to be a lot more well-known by most people. The last two letters in the given name of the president is the first two of the older brother's name. Write down these two letters.

Correction: are, not is; described, not describedt

Tuesday, 3 December 2013

3. LANDSFLYKTIGHET (3. COUNTRY ESCAPE)

Hur många länder i världen finns det? Enligt Mastercards hemsida är de över 200, fastän FN bara har 193 medlemsstater! För att besvara frågan skickade vi ut en spejare, Majken, till en icke namngiven skola i Uppsala. Det visade sig dock att hon missuppfattade uppgiften och istället bedömde treornas skrivbegåvning! Eller tänkte hon trots allt på originaluppgiften? Anteckna det totala antalet länder som gömmer sig i texten som innehåller fler konsonanter än vokaler.
How many countries are there in the world? Mastercard lists over 200 on their homepage, although the UN only has 193 member states! To answer this question we sent out a scout, Majken, to a non-identifiable school in Uppsala. It turned out though that she misinterpreted the task at hand and instead evaluated the writing abilities of the third-graders! Or did she think about the original assignment after all? Write down the total number of countries that are hiding in the text that contains more consonants than vowels.

Correction: contains, not contain

Monday, 2 December 2013

2. SEDELÄRANDE KUNSKAP (2. BILL OF RIGHTS)

Sedan kronan infördes 1873 har Sveriges sedlar och mynt växlat både färg och form ett antal gånger. Inom kort kommer vi åter att få stifta närmare bekantskap med tvåkronan, även om den faktiskt aldrig gick ur tiden, och dessutom får vi för första gången en tvåhundrakronorssedel. På tal om tidigare utgivna sedlar, här nedanför återfinns en del av en svensk sedel av klassiskt snitt. Vilket år var det nästsista den var giltig? Skriv ned den sista siffran i årtalet.

Rättelse (1 januari 2014): nästsista, inte sista


Since the introduction of the krona in 1873, Sweden's bills and coins have changed both colour and shape several times. Shortly, we will get closer to the two-krona coin, even though it actually never left, and in addition we will see a two hundred-krona bill for the first time. Speaking of previously issued bills, above is a part of a Swedish bill in classic style. Which year was the last one it was legal tender? Write down the last digit in that year.

Correction (December 15, 2013): coin, not coind
Correction (January 1, 2014): second to last, not last

Sunday, 1 December 2013

1. KLÄMKÄCK LINTOTT (1. TOTAL TOWHEAD)

Vi kan bara anta att alla har hört talas den fräkniga lintotten vi söker här. Han har med sin gyllenblonda kalufs (se frisyren) och namn i genitiv definitivt blivit en vital del av den svenska kulturen. Under åren har lintotten dykt upp i många olika former, men har hela tiden behållit sin namnsdag sent i januari. Vad heter lintotten? Skriv ner den första bokstaven av namnet som står i genitiv.
We can only assume that everyone has heard of the freckled towhead we are looking for here. He has, with his golden-blonde coiffure (see hairdo) and name in possessive case definitely become a vital part of Swedish culture. Over the years, the towhead has appeared in many different shapes, but has always kept his name day late in January. What is the towhead's name? Write down the first letter of the name in possessive case.