Thursday, 31 January 2008

20. DELICATESSEN

Det är inte lika lätt att äta sin egen mat ombord ett plan nuförtiden. Inte nog med att man kanske nekas att ta med sig sina egna bestick, klassificeras vissa varor som vätska och kan därmed "fastna" i säkerhetskontrollen. Detta stämmer för samtliga varor skrivna med röd text på vår varulista, medan det är fritt fram för de gröna artiklarna. Bland de fyra man fick välja bland är det bara Aladdinasken som får grönt ljus i alla lägen (enligt Luftfartsstyrelsen). Rätt svar: a (7,5 poäng)Yes box alright!


It is not easy eating your own food aboard an airplane these days. Bringing your own silverware ought to be impossible, and add to that the classification of certain goods as liquids and thus get "caught" in the security checkpoint. This is true for all the goods written with red typeface on our list, while the green light is given for the so coloured articles. Of the four left to choose from, only the Aladdin box of chocolates is allowed to be brought aboard. Correct answer: a (7.5 points)

IT-strul! (IT was not working!)

Den senaste tiden har de teknologiska förutsättningarna för Klurbloggen inte fungerat som de ska, vilket förklarar varför inga uppdateringar dykt upp. Nu verkar dock problemen vara lösta för denna gång och de svar som skulle ha kommit upp lär läggas till under dagen.
Oi?
Unplugged?The past few days, the technological part of Klurbloggen has been acting up (to say the least), which explains the lack of updates on the blog. Now, the problems seem to have been resolved for this time and the answer that should have been posted will be added during the day.

Wednesday, 30 January 2008

10. FLAGGSPEL (10. FLAG PARADE)

Årets flaggspel anspelade på en låt som trots att den sålde väldigt bra även sagts varit bland det värsta som producerats: Beach Boys' karibiska Kokomo! Sångens framgång grundades säkerligen i och med att den var med i filmen Cocktail med Tom Cruise. Utöver de landsflaggor som hänger i palmen återfinns även några mindre kända som skall representera Monroe County, Montego Bay Yacht Club och Port-au-Prince. Rätt svar: Kokomo (7,5 poäng)

Tomglas?
Tom Collins?The flag parade this year was referring to a song that sold really well, but also has been said to be the worst ever produced: Beach Boys' island-inspired Kokomo! The success of the song can likely be tied to its appearance in the movie Cocktail starring Tom Cruise. In addition to the country flags hung in the palm tree, there were also a few lesser known ones meant to represent Monroe County, Montego Bay Yacht Club and Port-au-Prince. Correct answer: Kokomo (7.5 points)

Tuesday, 29 January 2008

6. RÄKNEUPPGIFT (6. CALCULATION)

Det har hänt mycket på telefonfronten de senaste årtiondena, men numera är en mobiltelefon snart i var mans hand och det var just en mobiltelefon som var "talsystemet" i denna fråga. Om man stänger av stavningshjälpen T9 och räknar de antal tryck man behöver på sifferknapparna får man meddelandet som gav svaret. Rätt svar: 13 (5,5 poäng)Lurad?
But ... tons!A lot of telephone inventions have popped up the latest decades, but nowadays one can find a mobile phone in every other hand, which was a good thing to use when solving this question. If one turns off the spelling help T9 and count the number of times one presses the number buttons, the message that will yield the answers can be read. Correct answer: 13 (5.5 points)

Monday, 28 January 2008

1. KLÄMKÄCK LINTOTT (1. TOTAL TOWHEAD)

Nej, det var inte Tintin vi efterfrågade, men så passade han ju inte heller lika bra in i beskrivningen. Istället var det fröken Boopadoop, numera Krikelin, som vi sökte: Blondie! Om man tittar riktigt noga ser man att ramen till konstverket är uppbyggt av hennes välkända blonda hår. På engelska heter hon Bumstead i efternamn och hennes hund Daisy. Rätt svar: B (5,5 poäng)


En blondins hjärta (av glas)?
Another blonde bombshell?No, we were not looking for Tintin, then again, he did not fit equally well into the description either. Instead, the correct answer was miss Boopadoop, later married Bumstead, we wanted to find: Blondie! If you look closely enough, one can see that the frame of the artwork is made from her golden locks. Her dog's name is Daisy. Correct answer: B (5.5 points)

Sunday, 27 January 2008

5. ETT PASSANDE LIVSMÅTT (5. A FITTING MEASURE OF LIFE)

Även om dagens nationsgränser inom Europa suddas ut allt mer, sätts strängare krav på den som vill resa utanför EU. De senaste passen har därför försetts med ett biometriskt datachip och den symbol som sågs upprepad i denna fråga, något som enligt alla experter skall göra det svårare att förfalska denna värdehandling. De tidigare passen gäller tills de går ut, men för säkerhets skull bör man nog kolla med reglerna för just det land man ska besöka. Rätt svar: Sverige (3,5 poäng)Passa dig!
Leaving port?Even though the borders within Europe are disappearing faster than ever, the demands for travelling outside the EU is oftentimes higher. The latest passports have thus been equipped with a biometric chip and the symbol that could be seen in this question, something that experts say ought to make it harder to forge this document. The old passports continue to be valid, but check with the country you are visiting just to be on the safe side. Correct answer: Sverige (3.5 points)
Saturday, 26 January 2008

2. IS SAKNAS (2. IS MISSING)

Återigen var det en is som saknades, den is som hockeyspelare pratar om, nämligen en ishockeyarena. De produkter som återfanns på bordet kan alla knytas till de lag som för närvarande huserar i den svenska Elitserien i ishockey, däribland MoDo (Swedbank Arena), Timrå (e.on Arena) och Brynäs (Läkerol Arena). Varken Globen i Stockholm eller Scandinavium i Göteborg har dock behövt sälja sitt namn till marknadskrafterna ... än. Rätt svar: a (3,5 poäng)

Is this the entry?
Is som is?Once again an ice was missing, the type that hockey players talk about at least, that is an ice hockey arena. The products that could be seen on the table could all be tied to the teams that currently are included in Swedish Elitserien in ice hockey, including MoDo (Swedbank Arena), Luleå (COOP Forum Arena), and Skellefteå (Skelleftekraft Arena). Neither Stockholm Globe Arena or Scandinavium in Gothenburg have had to sell their names to the open market ... yet. Correct answer: a (3.5 points)

Friday, 25 January 2008

4. PLASTIG PAPPERSFRÅGA (4. PAPER OR PLASTIC?)

Gårdagens svar var inte ensam om att vara enklast, för lika stor andel listade ut vilken bokstav som saknades som beteckning för Australien. De bokstäver som stod att finna bredvid länderna i frågan är den bokstav som ligger till grund för landets officiella valutatecken. Det som dock måste läggas till för samtliga valutor är streck, där dollartecken ($) växelvis skrivs med ett eller två. Eurotecknet (€) är inte ett tvåstruket C, vilket förklarar varför det inte var med. Rätt svar: S (1,5 poäng)

I am not a C, U C?
C'ru att ja inte e ett C?The
solution from yesterday was not the only one rated as the easiest one, because just as many figured out which letter that was missing for Australia. The letters that were found next to the countries in this question is the letter that forms the basis of the respective country's official currency symbol. However, for each and every currency some extra lines need to be added, where the dollar sign ($) is written with either one or two lines. The euro symbol (€) is not a C with a double strike-through which explains why it was not part of this question. Correct answer: S (1.5 points)

Thursday, 24 January 2008

3. DET OVÄNTADE DRAGET (3. THE UNEXPECTED MOVE)

Den fråga som störst andel deltagare svarade rätt på var schackproblemet som faktiskt gav svaret i sin titel, eftersom endast ett drag krävdes för schack matt! Tricket, om man vill kalla det så, var att inse att brädet var vridet 90 grader vilket syns på att rutan i nedre vänstra hörnet var vit mot normala svart. Rätt svar: 1 (1,5 poäng)

Time to turn the table?
Brädad av svaret?The question that the largest number of participants answered correctly was the chess problem, though it even gave the answer in its title, since only one move was required for check mate! The trick, if one wants to call it that, was to realize that the board was turned 90 degrees making the lower left square white instead of the normal black. Correct answer: 1 (1.5 points)

Wednesday, 23 January 2008

Finalisterna kontaktade! (Finalists contacted!)

Nu har vi kontaktat samtliga finalister i Klurendrejeriet® 2008 och dessa får nu lite välbehövd betänketid om de vill vara med i finalen eller ej. Det har faktiskt inte gått ett enda år utan att inkvalade finalister har varit tvungna att tacka nej av en eller annan orsak. Huruvida detta gäller årets finalister återstår att se. Vi gratulerar samtliga deltagare för en väl genomförd tävling! Inom kort kommer svaret till den lättaste frågan att publiceras här på Klurbloggen.

Time to celebrate?
Tid att fira?


Now all finalists in Klurendrejeriet® 2008 have been contacted and these get some well-deserved time to think whether or not they would like to be in the final or not. Looking back, there has not been a single year without one or more qualified finalists have rejected the seat in the final for some reason. If this will be the case this year remains to be seen. We congratulate all participants for a well-performed contest! Shortly the first answer to the easiest question be published here on Klurbloggen.

Tuesday, 22 January 2008

Resebyrån har stängt! (Travel agent is closed!)

Nu har Resebyrån Klurendrejeriet® stängt! Nya rekord i antal avgivna svar har satts på väldigt många fronter: fler deltagare representerade fler länder och tävlade om fler priser än någonsin tidigare samtidigt som Klurbloggen nått större spridning inom Sverige! Allt detta bådar naturligtvis gott för tävlingens framtid, men det tar vi någon annan gång. Nu återstår rättning av svaren, poängsättning och därefter upprättande av rankinglistorna. Svaren kommer som vanligt att publiceras ett om dagen från lättast till svårast här på Klurbloggen i kortfattad form, för att sedan ingå i ett mer detaljerat facit. Har du varit duktig och kanske har en gnutta tur kanske telefonen ringer imorgon ...


Ses vi igen i december?
See you in December?


The adventurous Resebyrån Klurendrejreriet® has closed! New records regarding the number of submitted answers has been set: more participants representing more countries have competed for more prizes than ever before, and at the same time Klurbloggen has reached a wider audience in Sweden! All this is of course good for the future of the contest, but let us discuss that some other time. The remaining parts of this year's contest are the correction, the evaluation, and the creation of ranking lists. The answers will then, as per usual, be revealed one by one from the easiest question to the hardest one, finally ending up in a more detailed solution booklet. If you have been doing well and perhaps a bit lucky, the phone may ring tomorrow ...

Slutet är nära! (The end is nigh!)

Nu har direktinlämningen på Ultunesarens redaktion på Ultuna studentkår öppnat, vilket även betyder att det endast återstår fyra timmar av Klurendrejeriet® 2008! Det är å andra sidan mycket mer tid än man behöver för att lösa ett par frågor, eller hur? Ses vi vid inlämningen eller har du redan skickat in dina lösningar?
The office of Ultunesaren at Ultuna Student Union is now staffed and ready to accept your submission, which means that only four hours remain of Klurendrejeriet® 2008! That is, however, more time than needed to crack a few of the questions, right? Will we see you there or have you sent in your solution already?

Monday, 21 January 2008

Tvärlänkar (Crosslinks)

Saknar du några tvärlänkar i Klurendrejeriet® 2008? Det kan bero på att de helt enkelt inte kunde vara med! Datumet då menyn serverades kan ju såklart inte stå med (fast det nämndes ändå på Klurbloggen i december) och en av siffrorna i årtalet innehåller dessutom det tänkta rätta svaret på fråga 7! Hursomhelst, det ligger ändå kvar en hel del kopplingar frågorna emellan, men det är ju inget nytt. De flesta av bildelementen, dock inte alla, är också bundna till någon fråga. Drinken på sida 9 är till exempel hör till exempel ihop med en av personerna på nästa uppslag, medan osten, ägaren av bandet och julgransdekorationen kan länkas ihop med en av de femton första frågorna. Att ett av häftstiften inte har något att göra med fråga F tar vi för givet att ni vet, men de tre tapeternas "hemvist" får ni själva lista ut. Sedan kan ni helt strunta i den omkullvälta kaffekoppen, för lite spill får man nog räkna med i en sån här våldsam jakt!


Reaching the top?
Dags att nå toppen?
Are you missing some of the crosslinks in
Klurendrejeriet® 2008? It could simply be due to the fact that they could not be there! The date when the menu was served had to be removed (though it was mentioned on Klurbloggen in December) and one of the digits in the year is also the answer we consider the correct one for question 7! Anyway, there are still quite a few connections between the questions, but that is nothing new. Most of the pictured items, though not all, are also tied to questions. The drink on page 9 for instance is connected to one of the persons on the next page, while the cheese, the owner of the sash and the X-Mas decoration can be linked to one of the fifteen first questions. That one of the thumb tacks has nothing to do with question F we take for granted that you do know, but the "home" of the three wallpapers you will have to figure out all on your own. And let us once and for all ignore the spilled coffee cup, since some minor mishaps ought to be expected in a wild goose chase such as this one!

Hitta till kåren (Find the student union)

Om du tänker lämna in ditt svar i Klurendrejeriet® 2008 imorgon kan det vara bra att veta var detta kommer att vara möjligt. Du kan lämna in ditt svar för hand mellan 13 och 17 på Ultuna studentkår, Duhrevägen 6 i Uppsala (se karta). Väl inne i kårhuset tar du till vänster och fortsätter till det innersta rummet på höger sida - redaktionen för Ultunesaren - där du kommer att kunna lämna ditt svar. För noggrannare och mer långväga körinstruktioner hänvisar vi vägbeskrivningsfunktionen hos Eniro.


Målet! The goal!

If you are going to submit your solution in Klurendrejeriet® 2008 tomorrow it may be good to know where this will be possible. You have turn in your answers by hand between 1 and 5 p.m. at
Ultuna Student Union, Duhrevägen 6 in Uppsala (see map above). Once you get inside the student union building, take a left and proceed to the innermost room on your right - the staff room for Ultunesaren - which is where you can leave you answer. For a more detailed map and for longer routes, we kindly ask you to use the driving direction option at Eniro.

Sista dygnet! (Last 24 hours!)

Vi är nu inne på det sista tävlingsdygnet för Klurendrejeriet® 2008. Det finns med andra ord fortfarande chansen att vara med om du bor i Uppsala och kommer in med dina svar direkt till Ultuna studentkår senast klockan 17 imorgon tisdag. En detaljerad vägbeskrivning kommer att presenteras här inom kort.


"This is no time to argue about time!"


We have now entered the last 24 hours for
Klurendrejeriet® 2008. There is thus still a chance to participate if you live in Uppsala and submit your solutions directly at Ultuna Student Union no later than 5 p.m. tomorrow (Tuesday). A detailed map will be presented here shortly.

Regeltolkning (Rule interpretation)

Tävlingskommittén för Klurendrejeriet® 2008 har blivit ombedd att fatta ett beslut gällande inlämnande av svar på annat sätt än de som anges i reglerna. Kommitténs beslut blev följande: "Samtliga svar i Klurendrejeriet® 2008 måste, utan undantag, vara inlämnad till Ultunesaren senast tisdag 22 januari 2008 eller levereras senast med den dagens postgång." Till stöd för deras beslut citerar tävlingskommittén följande mening (ur Regler [Det verkligt finstilta]): "Klurendrejeriet® 2008, Ultunesaren eller UppsalaTidningen kan ej hållas ansvariga för eventuella problem med postgång, internettillgång, telenät, framkomlighet eller andra orsaker som kan försena eller förhindra inskickade svar."
The Organizing Committee for Klurendrejeriet® 2008 has been asked to make a decision regarding submitting answers in other ways than those described in the rules. The committee's final decision was the following: "All answers in Klurendrejeriet® 2008 must, with no exceptions, be handed in to Ultunesaren no later than Tuesday January 22 2008 or be delivered no later than that day through postal service." In support of their decision, the Organizing Committee cites the following passage (from Rules [The very fine print]): "Klurendrejeriet® 2008, Ultunesaren or UppsalaTidningen cannot be held responsible for problems out of our jurisdiction preventing or delaying submissions."

Sunday, 20 January 2008

En sista knuff (One last push)

Precis som i fjol kommer det att löna sig att läsa Klurbloggen in i det sista! Imorgon måndag kommer nämligen en sista knuff förhoppningsvis i rätt riktning som kanske gör att ni hittar det där svaret ni gått och sökt så länge. Håll huvudet kallt fram tills dess medan du läser och löser, okej?


"The truth is harder than the pain inside."


Just like last year, it will be worth reading Klurbloggen until the bitter end! Tomorrow Monday, there will be one last push hopefully in the right direction that will make you find the answer that you have been looking for for so long. Keep you head cool until then while you read and solve, okay?

Priser 2008 - del 8 (Prizes 2008 - part 8)

NHL har sin Stanley Cup, fotbolls-VM har sin FIFA World Cup Trophy och Indianapolis 500 har Borg-Warner Trophy. Klurendrejeriet® däremot har Kluren, en trofé tillverkad av s.k. Fyle-lera av Eleonore Sellin på Hälle Krukmakeri speciellt för Klurendrejeriet®. Fyle-lera ger tyngd år trofén som hittills delats ut i tre exemplar, eftersom den enbart finns som pris i ordinarie tävlingar (inte sommarens miniversion). För att du skall ha en chans att vinna trofén i år måste ditt tävlingsbrev ha skickats senast idag till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala och nå oss senast tisdag, 22 januari. Om du bor i eller i närheten av Uppsala kan gå också lämna in din lösning under tisdagen (vägbeskrivning och karta publiceras imorgon).The trophy Kluren
Trofén KlurenNHL has its Stanley Cup, the World Championships in football the FIFA World Cup Trophy, and Indianapolis 500 the Borg-Warner Trophy.
Klurendrejeriet® on the other hand has Kluren, a trophy masde from Fyle erthenware by Eleonore Sellin at Hälle Krukmakeri especially for Klurendrejeriet®. The Fyle clay is a dense kind, giving weight to the trophy which currently exists in three copies, since it is only used as a prize for the full-sized contests (not the mini versions during the summer). To have a chance to win the trophy this year, your solutions should have been sent today at the latest to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07, Uppsala, Sweden and reach us no later than Tuesday, January 22. If you live in or around Uppsala, you have the option of handing in your solutions on the actual Tuesday (directions and a map will be published tomorrow).

Saturday, 19 January 2008

Passande ord på vägen? (Words to go pass?)

Nu när chocken lagt sig gick det att vända datahackningen på Bilddagboken till något positivt. En sammanställning av de vanligaste lösenorden på den hackade sidan har offentliggjorts och den visar att säkerheten vad gäller dessa lösenord inte är särskilt hög. Dessutom säger det kanske mer om användarna än de själva vill ... Lösenorden i Klurendrejeriet® 2008 är desto mer svårknäckta, eller hur?Passa dig!
Olives on
that side of life?


Now when the dust has settled following the hacking of the Swedish site
Bilddagboken, it is time to turn the unlawful act to something positive. A list of the most common passwords on the site has been put together, and it shows that the security level of these words is not particularly high. It also tells us more about the users than they want us to know ... The "level of security" on the words in Klurendrejeriet® 2008 is much higher than those, right?

Friday, 18 January 2008

Priser 2008 - del 7 (Prizes 2008 - part 7)

Väljer man som finalist i Klurendrejeriet® 2008 pris NORD, får man ett äventyr som heter duga: flygresa tur och retur med FlyNordic till ICEHOTEL® i Jukkasjärvi! Där övernattar man med en kompis i två nätter och hinner med att ta en skotertur nära Europas sista vildmark. Detta är artonde året i rad som Torneälvens kristallklara is används till detta ändamål och andra året som priset erbjuds i Klurendrejeriet®, som i år delsponsras av SLU.

Is saknas inte!
Take it isy ...


If you as a finalist in
Klurendrejeriet® 2008 would choose prize NORTH, you will receive an adventure out of the ordinary: a round-trip ticket with FlyNordic to ICEHOTEL® in Jukkasjärvi. Once there, you spend two nights with a friend and will be taken for a snowmobile ride in Europe's last wilderness. This is the eighteenth year in a row that the crystal clear water of the Torne River is used for this purpose and the second consecutive time a prize like this is offered in Klurendrejeriet®, this year partially sponsored by SLU.

Thursday, 17 January 2008

Våga loda! (Down 'cross the fields)

Visst kan man försöka hitta ledtrådar till Klurendrejeriet® 2008 i Ultunesarens senaste korsord Nu hettar det till!, men det är till och med mer hopplöst än att försöka förstå de som givits tidigare under tävlingens gång. Lägg till detta att trovärdigheten på självaste Wikipedia återigen har debatterats! Lyckligtvis står och faller inte världen med detta, men det är säkert bra att ha det i åtanke när man läser alla typer av artiklar, inte bara texterna i webbaserade lexikon. Om man nu inte kan eller vill lita på textinformationen, vad sägs om att bara studera (länken till) titlarna?

Wi kip you updated!
Vi swikir dig inte!Sure, one can try to find clues to
Klurendrejeriet® 2008 in the latest crossword published by Ultunesaren, The heat is on!, but that is even more hopeless than trying to understand those that have been given during the course of the contest. And furthermore, the truthiness of Wikipedia has once more been up for discussion! Luckily, the world will not fall apart with this argument, but it is probably good to keep in mind when one reads all sorts of articles, not just the texts in web-based dictionaries. So if one cannot or do not want to trust the textual information, how about just studying the (link to the) titles?

Lintottslockbete? (Going for Goldilock?)

En lock som klippts från Henrik VIII:s sista gemål, Catherine Parr, har nyligen sålts på auktion för 2160 brittiska pund. Den lyckliga köparen, Charles Hudson, bor på det gods som drottningen fick av sin make i bröllopspresent, Wyke Manor. Locken kommer förmodligen från den gravöppning som genomfördes av John Locust 1782 när han upptäckte drottningens kvarlevor i slottskapellet St. Mary's Sudeley. Om du just upptäckte denna sida, finns fortfarande möjligheten att vara med i Klurendrejeriet® 2008, men skynda på för vi behöver ditt svar senast tisdag 22 januari, 2008!


A parrticular queen
Lockkäck lintott?A lock of hair cut from Henry VIII's last wife, Catherine Parr, has recently been sold at an auction for 2160 pounds. The happy buyer, Charles Hudson, currently lives at Wyke Manor, the mansion that was presented to the queen as her wedding gift. The lock probably originates from the opening of the coffin by John Locust in 1782, when he discovered the royal remains in the ruins of St. Mary's Chapel at Sudeley Castle. If you just discovered this page, there is still the possiblity to participate in Klurendrejeriet® 2008, but hurry up - we need you answer no later than January 22, 2008!

Priser 2008 - del 6 (Prizes 2008 - part 6)

Pris ÖSTER i årets tävling erbjuder japansk harmoni i form av yasuragi. Finn ditt inre lugn i stillheten på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm.


Prize EAST in this year's contest offers Japanese harmony in the style of yasuragi. Find your inner peace in the tranquility at Yasuragi Hasseludden near Stockholm.

Nu hettar det till! (The heat is on!)

Behöver du en paus från reseäventyren i Klurendrejeriet® 2008? Då är kanske Ultunesarens korsord rätt medicin? Krysset Nu hettar det till följer temat för julnumret och är därför brännhett! Skicka in din lösning före 1 februari 2008 och du har chans att vinna en bok från Nationalnyckeln - lycka till!
Is it hot in here?
Het så det förslår!Do you need a break from the travel adventures in Klurendrejeriet® 2008? Then perhaps the crossword in Ultunesaren is the best medicine? The crossword The heat is on tags along in the theme for the X-Mas issue and is thus hot, Hot, HOT! Send in your solution before February 1, 2008 and you have the chance of winning a book from Nationalnyckeln - good luck!

Wednesday, 16 January 2008

7000 besök/visits!

Precis som rekorden för Klurendrejeriet® 2008 aldrig verkar kunna ta slut fortsätter besökarna att komma till Klurbloggen. Sedan nystarten i somras har 7000 unika klick registrerats, varav hälften under Klurendrejeriet® 2008. Detta gör tävlingen till den mest välbesökta någonsin vilket förhoppningsvis även kommer att visa sig i antalet inskickade svar. Länder på stark frammarsch under det senaste tusendet utöver De fem stora är Norge, Danmark och Nederländerna. Det återstår att se om även det sista kvarvarande rekordet, det för antalet deltagarländer (från 2007), kommer att slås.
Sjutusen!
Triple-O 7?Just like the records for
Klurendrejeriet® 2008 never seems to end, the visitors keep coming to Klurbloggen. Since the restart the past summer, 7000 unique clicks have been registered, half of which has come during Klurendrejeriet® 2008. This makes the contest the most visited one ever, which hopefully also will be reflected in the number of submitted answers. Countries up-and-coming during the last thousand in addition to The Big Five are Norway, Denmark, and the Netherlands. It remains to be seen if the last record, the number of participating countries (from 2007), will be broken.

Priser 2008 - del 5 (Prizes 2008 - part 5)

Den finalist som bestämmer sig för att styra kosan mot pris SÖDER i Klurendrejeriet® 2008 kommer att få tillgång till Ultuna studentkårs 1700-talsvilla i Båstad, Arons hus, en hel helg under lågsäsongen av 2008. I huset finns det sängplats för sammanlagt åtta personer, så här finns verkligen möjligheten att ta med hela sitt lag eller sina närmaste vänner. Båstad är för många mest känt som värd för Swedish Open, en tennisturnering under juli månad som ingår i ATP-serien.

A household name?
Bostad i BåstadThe finalist that aims for prize SOUTH in
Klurendrejeriet® 2008 will get access to Ultuna Student Union 18th Century villa, Arons hus (Aron's House) in Båstad, an entire weekend during low-season of 2008. In the house there will be bed spaces for a total of eight people, so this is an opportunity to really bring your entire team or you closest friends. Båstad is for many mainly known as host of Swedish Open, a tennis tournament in July which is part of the ATP circuit.

Tuesday, 15 January 2008

Monade om sin kropp? (Paint a rumour)

Enligt en forskare på universitetet i Heidelberg har modellen för Mona Lisa identifierats. Den gåtfulla damen som så många undrat vem det kan vara sägs nu bestämt vara en viss Lisa Gherardini, något som hävdats tidigare utan direkta bevis. Det som nu tycks styrka denna teori är en marginalanteckning av Leonardo da Vincis bekant Agostinho Vespucci som namnger modellen och hittades av Armin Schlechter redan för några år sedan, vilket förtar lite av hennes gåtfulla leende. Gåtorna i Klurendrejeriet® 2008 lever dock en vecka till, fast kanske helt utan leenden.

Smile gone?
Ler i mjugg?A scientist at the University of Heidelberg in Germany is
reported to have found sound proof for identifying the model behind Mona Lisa, La Gioconda. The mysterious lady, who have caused so much debate, is said for certain to be Lisa Gherardini, which has been suggested before without being backed up by any real evidence. Now, a note in the margin found by Armin Schlechter a few years ago written by Leonardo da Vinci's friend Agostinho Vespucci mentions the model by name, thereby effectively removing the mysterious smile. The mysteries of Klurendrejeriet® 2008 is still alive another week, but perhaps with fewer smiles.

Priser 2008 - del 4 (Prizes 2008 - part 4)

Med studentpriserna, priserna i Extrachansen och finalistbonusen i Klurendrejeriet® 2008 redan avklarade, låt oss ta en första titt på vad som erbjuds på finalens prisbord! Priserna är uppdelade i de fyra väderstrecken plus ett val att stanna i mitten. Just priset MITT, ett presentkort på 70 000 KRW (värt ca. 500 kronor), är det enda som inte har med resande att göra. Däremot står det ju en fritt fram att resa för pengarna! Om man nu vill göra en resa efter finalen, kan man därför satsa på pris VÄSTER som består av en övernattning för två på Quality Hotel i Västerås. Väl där kan man slappna av efter en väl genomförd tävling. Om man vill undvika trängsel ska man kanske välja en annan helg än den kring 16 februari 2008. För att du skall ha en chans på priserna överhuvudtaget måste du skicka ditt svar till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala, så att vi har det senast 22 januari 2008. Boende i Uppsala kan lämna in svaret för hand (instruktioner kommer under helgen).
Have I won already?
Vilken blir din kurs?With the
student prizes, the prizes in Extrachansen and the finalists' bonus in Klurendrejeriet® 2008 already taken care of, let us have a first glance at the prize table of the final! The prizes are divided into the four cardinal directions plus an option of staying in the middle. Speaking of MIDDLE, as a gift certificate worth 70 000 KRW (worth ca. 50 euro) is the only prize that does not have anything to do with travel. Then once may decide to travel for the money, but that is besides the point. If you want to travel after the final, why not opt for prize WEST consisting of a one-night stay for two at Quality Hotel in Västerås. Once there, one can get the well-deserved relaxation after a tough contest. If you would like to avoid a crowd, it may be a good idea to not book the room around February 16, 2008. To have a chance at these prizes you have to send your solution to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07 Uppsala, Sweden, so it arrives at the latest January 22, 2008. If you live close by, it is possible to hand it in personally (instructions will follow this weekend).

Monday, 14 January 2008

Märk hur i USA ... (Mercurious?)

Ett knappt halvår före den första upplagan av Klurendrejeriet® såg dagens ljus, skickade NASA upp en rymdsond med en avlägsen destination: Merkurius! Klockan 20 ikväll kommer den sonden, MESSENGER (MErcury Surface, Space, ENvironment, GEochemistry, and Ranging), att nå fram - snacka om reseäventyr! Efter några förbiflygningar kommer sonden att förläggas i omloppsbana runt planten, men det dröjer ytterligare tre år tills dess. Svaren i årets upplaga av Klurendrejeriet® måste vara framme långt innan dess.


Värd ett besök?
Worth a visit?Roughly half a year before the first edition of Klurendrejeriet® appeared, NASA launched a space probe with a far-away destination: Mercury! Tonight at 8 p.m. (CET) that probe, MESSENGER (MErcury Surface, Space, ENvironment, GEochemistry, and Ranging), will reach its target - talk about travel adventure! After a few flybys, the probe will enter orbit around the planter, but that will take an additional three years. The answers in this year's edition of Klurendrejeriet® has to be sent in much earlier than that.

Priser 2008 - del 3 (Prizes 2008 - part 3)

Som sig bör är det i finalen som man stöter på de stora priserna i Klurendrejeriet® 2008, men redan kvällen innan finalen avgörs bjuds de medverkande på en särskild middag på Texas Long Horn i Uppsala. Där brukar såklart frågorna i årets tävling livligt diskuteras och vissa lösningar får kanske höras för första gången! Utöver denna måltid får dessutom samtliga finalister en volym av Nationalnyckeln oavsett placering i själva finalen. Böckerna från Nationalnyckeln är rikligt illustrerade och har även en kort engelsk sammanfattning. Båda dessa finalistpriser har funnits med sedan Klurendrejeriet® 2006 och har uppskattats högt av tidigare års finalister. Det är väl klart - vem kan säga nej till riktigt god mat och vacker litteratur?Long horns?
Långhorningar!Just as it should be the larger prizes are found in the final of
Klurendrejeriet® 2008, but already the night before the final, the participants are invited to a special dinner at Texas Long Horn in Uppsala. Once there, the topics of discussion usually circle around the questions in the just finished contest and perhaps some solutions will be heard for the very first time! In addition to this magnificent meal, all finalists are presented with a volume of Nationalnyckeln regardless of their place in the final. The books from Nationalnyckeln include very many illustrations and also a short English summary. Both these sets of prizes have been offered since Klurendrejeriet® 2006 and has been highly appreciated by the finalists of previous years. But then again, who would say no to good food and beautiful literature?

Sunday, 13 January 2008

Brinner i knutarna? (The 13/1 ...)

För er som var med och löste Klurendrejeriet® 2006 kommer dagens datum - tjugondag Knut - för alltid att vara förknippat med en burfågel genom fråga 13. CELLDELARSÅNGER, medan andra koncentrerar sig på att få ut granen. Precis som i Klurendrejeriet® 2008 gäller det dock inte fatta ett barr utan att ta ett stadigt grepp om trädet och bränna det på lämpligaste sätt, detta eftersom en trött julgran räknas till grovsopor.


No trees (passing)!
Överträdelse beivras!For those of you who participated in Klurendrejeriet® 2006, today's date -
St. Knut's Day - will forever be connected to a jailbird trough question 13. JAILHOUSE ROCK, while others traditionally concentrate on getting the X-Mas tree out of the house. Just like Klurendrejeriet® 2008, the important lesson is to get a firm grip of the tree and burn it and the needles properly, since in Sweden a defunct X-Mas tree counts as oversized garbage.

Priser 2008 - del 2 (Prizes 2008 - part 2)

Ett annat sätt att vinna i Klurendrejeriet® 2008 utan att komma till final är att vara student, med en extra bonus för de som är studenter på Ultuna (dock inte nödvändigtvis inom Ultuna studentkår). Priset till Bästa student, som sponsras av kåren, är ett presentkort på 500 svenska kronor hos en valfri researrangör, där vinnaren själv avgör vart resan går. De fem Bästa Ultunastudenterna tilldelas varsin fikakupong (10 klipp) på Wallins matsal som ligger inne på området, vilket mycket väl kan vara det pris som kanske räcker längst. För att delta måste du skicka in din lösning till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala så att vi har den senast 22 januari 2008.

Ulls väg = Wall(in) Street?
Kärvar lösandet?Another way of winning in
Klurendrejeriet® 2008 without making it to the final is to be a student, with an additional bonus for those that are students at Ultuna (though not necessarily within Ultuna Student Union). The prize for Best student, sponsored by the union, is a gift certificate worth 500 SEK at a travel agent/company (winner's choice). The five Best Ultuna students will receive a coffee coupon (10 cups) at Wallins matsal on the Ultuna campus, which very well may be the prize that lasts the longest. To participate, you need to send in your solution to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07 Uppsala so it reaches us no later than January 22, 2008.

Saturday, 12 January 2008

Burspråk igen! (Caged treasure again!)

Som vi nämnde för bara några dagar sedan har en film kommit till Sverige som mer än nuddar vid temat för Klurendrejeriet® 2008 - den träffar nästan mitt i prick! Naturligtvis kan man hitta ledtrådar i själva filmen också, även om den mest tydliga med en tydlig koppling till fråga 8 syns (som sig bör) på ett kryptiskt sätt. Deltagarna i Klurendrejeriet® bör dock inte ha några problem att uttyda denna ledtråd, eller hur?
Åtta med måtta!
Ben shot Lincoln?As we mentioned
just a few days ago, a movie has arrived to Sweden that more than touches the theme for Klurendrejeriet® 2008 - it almost hits the bull's eye! It is of course possible to find clues in the actual movie as well, even though the clearest one with an obvious connection to question 8 is visible in a (naturally) cryptic way. Participants in Klurendrejeriet® should have no problem in deciphering this clue, right?

Friday, 11 January 2008

Priser 2008 - del 1 (Prizes 2008 - part 1)

Här kommer den första detaljerade delen av presentationen av priserna i Klurendrejeriet® 2008. Även om man inte tror att man tar sig ända fram till finalen finns det naturligtvis all anledning att lämna in sin lösning, däribland Extrachansen. Markera de två frågor ur huvudtävlingen (fråga 1-24) som du är mest säker på att du har rätt med ordet Extrachansen. Även om det är omöjligt att veta på förhand bör du välja de som du tror blir värda mest (varför inte välja de du tyckte var svårast?). Bland de som har två rätt drar vi 15 vinnare som får varsin volym av Nationalnyckeln, där värdet på frågorna blir avgörande vid oavgjort resultat. Skulle ingen ha två rätt fortsätter dragningen bland de som har ett och sedan noll rätt. För att delta måste du skicka in din lösning till Ultunesaren, Box 7074, 750 07 Uppsala så att vi har den senast 22 januari 2008.Been bitten by the bug?
Få din egen guldbagge?Here is the first detailed presentation of the prizes in Klurendrejeriet® 2008. Even if you think you will not reach all the way to the final, there is still many reasons to send in your solution, one of them being Extrachansen! Mark two questions form the main contest (questions 1-24) that you are most certain you have answered correctly with the word Extrachansen. Even though it is impossible to know beforehand, you ought to choose the ones you think will be worth most (why not choose the ones you thought were hardest?). Among those who have two correct answers we will draw 15 winners that will receive one volume of Nationalnyckeln each, where the value of the questions will determine in case of a tie. If no one marks two correctly answered questions, the draw continues with one and then zero correct answers. To participate, you need to send in your solution to Ultunesaren, Box 7074, S-750 07 Uppsala so it reaches us no later than January 22, 2008.

Finn Sein? (What were you Sein?)

Om ni nu inte fick säsong 9 av Seinfeld i julklapp kan det vara på sin plats att svänga förbi Rica Talk Hotel vid Älvsjömässan i helgen. Där kommer nämligen samtliga Seinfeld-avsnitt att visas i maratonformat. Restaurangen har till och med döpts om Monk's Diner evenemanget till ära och kommer att servera vissa av de klassiska rätterna. Om Jerrys det-handlar-om-ingenting-humor passar, kan man få uppleva andra typer av lite äventyr genom att lösa Klurendrejeriet® 2008. Det återstår knappa två veckor innan lösningarna skall vara inne.
A logo about nothing?


If you did not receive Season 9 of Seinfeld for X-Mas, why not visit Rica Talk Hotel in Älvsjö just south of Stockholm this weekend. There a
Seinfeld Marathon will be held showing all episodes of the series. The hotel restaurant has even been renamed Monk's Diner especially for the occasion and will serve a few of the classic dishes. If Jerry's show-about-nothing humour is not your cup of tea, there is still time to encounter other types of adventures in Klurendrejeriet® 2008. Less than two weeks are left before we need the solutions.

Thursday, 10 January 2008

En finalist per land? (One finalist per country?)

Den senaste tidens trafik på Klurbloggen representerar besöken under hela Klurendrejeriet® 2008 relativt väl: knappa två tredjedelar kommer från Sverige som tar guld, nästan en femtedel från Tyskland på silverplats, en tolftedel från brons-USA och sammantaget en tjugondel från Storbritannien och Finland. Resterande ströprocent sprids ut på en uppsjö länder (för närvarande Rumänien, Lettland, Belgien, Malaysia, Frankrike, Thailand och Danmark). Frågan som är på allas läppar: kommer De fem stora att ha varsin deltagare i finalen eller blir fördelningen en annan?"... like a big pizza pie - that's amore!"


The internet traffic the past days on Klurbloggen represents the visits of entire
Klurendrejeriet® 2008 quite well: almost two thirds are from Sweden going for gold, nearly a fifth from Germany getting the silver, a twelfth from the United States on bronze, and added together a twentieth from Britain and Finland. The left-over percentages are spread out on various countries (as of right now Romania, Latvia, Malaysia, Thailand, and Denmark). The questions on everybody's lips: will The Big Five have one finalist each of will there be a different split?

Wednesday, 9 January 2008

Postfilateli? (Post-philately?)

Ett vykort postat av en ännu okänd Inger semestrandes på Rhodos har äntligen nått fram - efter att ha varit på väg till Café Mörten i över 25 år! Inger förtroende gör Posten tydligen ändå om man får tro den senaste mätningen på Svenskt Kvalitetsindex, men vem vet om lyckan blir kort? Än återstår knappa två veckor till inlämningen i Klurendrejeriet® 2008, men det börjar kanske ändå bli dags att åtminstone förbereda den (tävlingsbidraget måste vara poststämplat senast 20 januari 2008 och framme senast 22 januari 2008). Detta råd är värt att följa - i alla fall om man skickar in den från Rhodos.


It's all Greek to me!
Rena grekiskan!A postcard mailed by a still unknown woman called Inger on vacation on Rhodes has finally reached its destination - Café Mörten in Södertälje, south of Stockholm - after has been on its way for more than 25 years. Nevertheless, the Swedish Postal Service still ranks high in the latest poll by the Swedish partner of EPSI Rating, SKI, but no one can tell if this will last. As for Klurendrejeriet® 2008, there is still almost two weeks until your answer must have reached us (deadline: January 22, 2008), but it may be a good idea to start preparing the answer sheet. At least if you plan to send it from Rhodes.

Tuesday, 8 January 2008

Prisvärd? (Worth a prize?)

Det pratas mycket om svenska priser i slutet och början av ett år, däribland i film (Guldbaggen), i sport (Jerringpriset) och de som påverkas av nya eller ändrade skatter. Oavsett vad man tycker om dessa är slutresultatet alltsomoftast oåterkalleligt. De priser som tillfaller vinnarna i Klurendrejeriet® 2008 kommer att presenteras i detalj inom kort och vi hoppas att dessa sprider lika mycket glädje som de här ovan, om än i vitt skilda läger.


He is who he is (but backwards)!
Döpt efter AML-roman?There is a lot of conversation dealing with all sorts of prizes these first days of a year, in
movies, sports, and everything else that can be called entertainment. Whatever one feels about the winners in these contest, most of the time the jury's decision is final. The prizes that will be given to the winners in Klurendrejeriet® 2008 will be prsented in detail here shortly and we hope that they will spread an equal amount of joy as the ones mentioned above, though in very different areas.

Monday, 7 January 2008

Burspråk? (Caged treasure?)

Filmen behöver visserligen ingen gratisreklam, särskilt inte i dessa kommersiella tider och med tanke på vilket företag som står bakom den. Den beskriver dock temat för Klurendrejeriet® 2008 så pass bra att vi väljer att göra ett undantag här och nu för National Treasure: Book of Secrets. Såväl bioaffisch (se nedan) som handling knyter an till tävlingen, den förstnämnda till resekatalogen och den senare som en billig(?)filmatiserad karbonkopia av fråga 24. Beror detta verkligen enbart på slumpen?


Saint Nicolas?
Äggacage?
This movie does not need any free advertising space, especially not in these commercially driven days and with the big company behind the movie. Nevertheless, it fits the theme for
Klurendrejeriet® 2008 so well that we think it is worth making an exception here and now for National Treasure: Book of Secrets. Both the official movie poster (see above) and the plot links to the contest, the first to the travel catalogue and the latter as a cheap(?) filmed carbon copy of question 24. Can this really only be a coincidence?

Sunday, 6 January 2008

Fått spel? (In the game?)

Har du stött på problem i lösandet av Klurendrejeriet® 2008? Då kanske denna bild kan hjälpa dig bli lurad när du försöker genomföra räkneövningen igen.
Short cut?
Kommer till korta?Have you encountered problems in
Klurendrejeriet® 2008? Then maybe the picture above help you get your pieces together when you redo the calculation again.

Saturday, 5 January 2008

Affischnamn med rätta! (Bill of Rights!)

Alla som läst frågorna i Klurendrejeriet® 2008 vet att vi letar efter en berömd film i fråga 13, men visst kan man knyta samman en del andra frågor med andra filmer. Vi har här nedan dolt filmtitlarna, annars skulle det bli alltför enkelt, i jakten fyra ledtrådar eller bekräftelser. Vi bör säga att affischen till vänster tillhör den tolv år tidigare versionen av en film med samma namn. Den mest osäkra ledtråden bland de affischer som visas uppsatta här är dock den till höger, eftersom vi inte vet om "sammankopplaren" ens var med och gav valuta för pengarna ...
The worst of the best?
Det värsta av det bästa?Everyone who has read the questions in
Klurendrejeriet® 2008 knows that we are looking for a famous movie in question 13, but it is also possible to tie together a few other questions with other movies. Above, we have removed the movie titles (or else it would be too easy), in the search for four clues or confirmations. We should say that the poster to the left belongs to the twelwe year earlier version of a movie with the same title. The most uncertain clue among the posters that are pinned up here is, however, the one to the right, since we do not know if the "connector" was there and gave us our money's worth ...

Friday, 4 January 2008

Stor resenär? (Giant traveller?)

Astronomer vid Max Planck-institutet i Heidelberg har hittat en ny exoplanet, en gigantisk gasjätte, som kretsar runt stjärnan TW Hydrae. Planeten som försetts med namnet TW Hydrae b, ligger ungefär 56 parsec från vårt jorden vilket motsvarar 1,7 miljarders miljarder meter. Planeten är förmodligen den yngsta planeten som hittills upptäckts och kommer förhoppningsvis att leda till bättre förståelse om hur solsystem bildas. För er som undrar kommer Klurendrejeriet® 2005 att kunna tas emot om dryga 180 år, förutsatt att informationen sändes ut med radiovågor med rätt styrka i rätt riktning! Årets tävling anländer två och ett halvt år senare ...

Gassy and sassy?
Helium, inte helljum!Astronomers at the
Max Planck-institute in Heidelberg have discovered a new exoplanet, a enormous gas giant, orbiting the star TW Hydrae. The planet, currently dubbed TW Hydrae b , is roughly 56 parsecs from Earth which corresponds to 1.7 billion billion meters. The planet is likely to be the youngest one found so far and will hopefully lead to a greater understanding in the creation of solar systems. For those of you who wonder, Klurendrejeriet® 2005 will be received in about 180 years, if the information was sent out with radio waves with the correct strength and direction! This year's contest will arrive two and a half years later ...