Wednesday, 31 December 2008

Ytterligare rättelser (Additional corrections)

Ett par rättelser och/eller förtydliganden kan vara på sin plats innan året tar slut:

Rättad text:
23. "Vilket lands flagga"
Förtydligande: 05. Med "normalt" avses det värde kortet motsvarar i de flesta svenska kortspel, d.v.s. ett tal mellan 1 (lågt ess) och 14 (högt ess).

Ess i fickan?
Pocket aces?


A few corrections and/or clarifications can be useful before the year comes to an end:

Corrected text:
23. "The flag of which country"
Clarification:
05. The wording "normally" refers to the value the card has in most Swedish card games, i.e. a number between 1 (low ace) and 14 (high ace).

Tuesday, 30 December 2008

Billiga bubblor! (Cheap bubbles!)

Enligt SvD och DN vill svenskar ha billigt bubbel till nyår, kanske till och med Portello. Förmodligen har pengarna lagts på den senaste versionen av SAOL eller möjligen en resa till Stockholm? Hursomhelst, Klurendrejeriet® 2009 pågår ett bra tag efter nyårsfirandet, så än finns det chans att vara med. Dessutom är det gratis - billigare än så kan det inte bli! Samtliga frågor hittar du här.

Bidrar med bubblor?
Provides bubbles?


Both
SvD and DN report that Swedes prefer cheap bubbles for their New Year celebrations, perhaps even Portello. The money has probably been spent on the latest edition of SAOL or perhaps a trip to Stockholm? Either way, Klurendrejeriet® 2009 will last quite a bit after the new year has arrived, so there is still plenty of time to participate. Even better, it is free of charge - cheaper than that is hard to come by! You can find all questions here.

Monday, 29 December 2008

Ledtrådar, del 2 (Clues, part 2)

Här kommer några fler ledtrådar:

08. Regnbågen återfinns oftast(?) på marken.
16. Regnbågen återfinns oftast(?) inte på marken.
24. Regnbågen återfinns oftast(?) en bit ovanför marken.
En hel frukt?
A whole fruit?


Here are a few more clues:

08. The rainbow is most commonly(?) found on the ground.
16. The rainbow is most commonly(?) not found on the ground.
24. The rainbow is most commonly(?) just a bit above the ground.

Sunday, 28 December 2008

Fler rättelser (More corrections)

Ytterligare några justeringar har gjorts bland frågorna 13-24:

Förtydligande: 21. Med "övergångsmetall" menas de grundämnen som klassas som sådana av
IUPAC.
Metallbitar
Metal flakesA few more adjustments have been made among questions 13-24:

Clarification: 21. The term "transition metal" refers to those elements that are classified as such by
IUPAC.
Adjusted translation:
17. ("in just one")

Saturday, 27 December 2008

Ledtrådar, del 1 (Clues, part 1)

Efter många dagars hårt arbete har de tävlande gjort sig förtjänta av ett par ledtrådar:

01. Namnet på X ger vissa associationer till potatis.
10. "Fotografens" andra bild speglar en iögonfallande byggnad.
13. X är mindre än 13/12 km.

Håller masken?
Keeps a straight face?After many days of hard work, the contestants have deserved a few clues:

01. The name of X gives some associations to potatoes.
10. The "photographer's" second picture mirrors a conspicuous building.
13. X is less than 13/12 km.

Friday, 26 December 2008

Julfirandet redan över? (X-Mas already over)

Efter tystnad i mer än dagarna två - något som julstämningen krävde - är det snart dags att återvända till det ständiga nötknäckandet. Årets sista dagar kommer på Klurbloggen att fyllas med rättelser för fråga 13-24, ledtrådar till samtliga(?) frågor, samt den enklaste och samtidigt svåraste vägen till en finalplats: Mediabruset! Men vi börjar inte riktigt än - låt oss först sova på saken.

Dubbelt brus?
Twice the noice?After more than two days silence - in keeping with the Yuletide tradition - it is soon high time to return to the eternal crackers. The last days of this Klurbloggen year will be filled with corrections for questions 13-24, clues to all(?) questions, and the easiest and at the same time toughest way to a seat in the final: the Media Noise! But we will not start right now - let us first sleep on it.

Wednesday, 24 December 2008

24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL)

Vem är Sveriges farligaste brottsling? Det finns en ligisttyp som visserligen inte är helt hjärtlös, men ändå är delaktig i många typer av kriminella aktiviteter. Ett fall uppmärksammat i media var ett av det grövre slaget, men oftast rör det sig om småstölder och rån. En bidragande orsak till att denna typ fortsätter att härska över stadens gator är att signalementet inte är särskilt tydligt: vänster- eller högerhänt, förmodad tidigare hundägare, utklädd och ofta glad i hatten. Visst förstår man polisens dilemma när det gäller att hitta denna iskalla skurk? Under vilket namn går brottslingens organiserade liga (två ord, det andra har fem bokstäver)?Bekänner färg?
Follows suit?Who is the most dangerous criminal in Sweden? There is a hooligan who is not completely heartless, but still is accessory to many different types of criminal activities. One media covered case was one of the more serious kind, but usually it is petty theft or hold-ups. A contributing factor to the fact that this dude keeps ruling the city streets is that the description leaves much to be desired: left- or right-handed, probably previous dog owner, in disguise and often joyfully intoxicated. We can all understand the law enforcers' dilemma of finding this cold criminal, can we not? Under what name is the organized gang of this crook known (two words, the second has five letters)?

Tuesday, 23 December 2008

23. FLAGGSPEL (23. FLAG PARADE)

Årets svenska julgran är fylld med silverglitter och flaggor. Ta en titt på den mittersta flaggraden. Vilket lands flagga borde komma efter den italienska?

"Du gamla du fria ..."


Our Swedish X-Mas tree is filled with silver glitter and flags. Take a closer look at the middle row of flags. The flag of which country should come after the Italian one?

Monday, 22 December 2008

22. PATRIARK (22. PATRIARCH)

Detta frimärke med ortodoxt motiv här nedan har du säkert sett, även om affischernas juldekorationer är i vägen. Det skickades samtidigt som fyra andra frimärken av ungefär samma billiga valör, har ryktet visst spritts. Huruvida avsändaren är så smart kan ifrågasättas med tanke på de felaktiga adresserna, men rätt brev kom hursomhelst fram till rätt ”patriark”. Dessa patriarker och avsändaren samlades efter en tid på samma plats, döpt efter en gitarrist och revolutionshjälte(?), inte långt från det plats breven skickades. Vad heter gitarristen (åtta bokstäver)?

You have probably seen this stamp with its Orthodox motif already, even though the billboard X-Mas tree decorations are covering it. Rumour has it that it was sent at the same time with four other stamps of roughly the same cheap face value. Whether the sender is all that bright can be questioned given the erroneous addresses, but each letter reached the its intended ”patriarch”. These patriarchs and the sender gathered after some time on the same place, named after a guitarist and revolutionary hero(?), not far from the spot the letters were mailed. What is the name of the guitarist (eight letters)?

Sunday, 21 December 2008

21. ÖVERGÅNGSMETALL (21. TRANSITION METAL)

Vilken övergångsmetall skall ersätta frågetecknet? Skriv ner atomnumret för metallen.
Which transition metal should replace the question mark? Write down the atomic number for the metal.

Saturday, 20 December 2008

20. FRUKTSALLAD (20. FRUIT SALAD)

Vilket tal döljer sig bakom bananen?

Which number is hiding behind the banana?

Friday, 19 December 2008

19. SKORSTENSKÄNDIS (19. CHIMNEY CELEB)

En stjärnklar natt delar vår rödklädda, skäggbeprydda skorstenskändis X ut paket. När han kommer till huvudstaden lägger han dock märke till att något inte är som det skall vid ett av stadens höghus (ljusblått, ljusrosa, vinrött, grönt, gult, orange). Vilket? Skriv ner antalet bokstäver i färgen för det eftersökta huset.
A starry night our red-dressed, bearded chimney celeb X is delivering packages. When he comes to the capital, he notices that something out of the ordinary at one of the city’s skyscrapers (light blue, light red, wine red, green, gold, orange). Which one? Write down the number of letters in the house colour we are looking for.

Thursday, 18 December 2008

Rättelser (Corrections)

Efter en noggrann kontroll av fråga 01-12 har några felaktigheter och otydligheter upptäckts och rättats. Dessa är:

Rättad text: 06. ("de senaste"), 12. ("i andra media")


After a careful check of questions 01-12, a few errors have been detected and corrected. They are:

Corrected text: 06. ("the latest one"), 12. ("in other types of media")
Adjusted translation: 01. ("cropped picture"), 02. ("in connection to"), 10. ("your own work"), 11. ("carefully")

18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)

Det var inte första gången det hände, snarare tvärtom, men fick väldigt stor betydelse för landets framtid. Skådeplatsen finns bevarad och vi får verkligen hoppas att detta inte händer igen. Vi ser här en del av efterdyningarna svart på vitt, även om originalet förmodligen är inverterat. Det har långt senare meddelats från ett helt annat håll att där blått och grönt möts blir det ljusrött. Media upprepade historien ännu en gång när huvudpersonen fick ett hedersvärt slut mellan två ”bilmärken” och blev på detta sätt historisk på nytt. Vilket fyrsiffrigt tal förknippas med skådeplatsen? Lägg ihop de två udda siffrorna i det talet och skriv ner summan."... in a rich man's world."

It was not the first time it happened, rather the opposite, but it had a great impact on the future of the country. The scene of action has been preserved and we truly hope that this does not happen again. Above, we can see some of the aftermath black on white, even though the original probably is inverted. There have been reports from a completely different location that where blue and green meet we get light red. Media repeated the history once again when the main character got an honorable ending between two ”car brands” and once again made history. Which four-digit number is closely tied to the scene of action? Add the two odd digits in that number and write down the sum.

Wednesday, 17 December 2008

17. DELICATESSEN

Det naturliga urvalet har väl aldrig exemplifierats mer tydligt än i dagens fråga: i en och samma delikatess återfinns variation i form, specialisering, men alltid den speciella "symbiosen". Att detta har gett upphov till till spaltmeter i all slags media är alltså inte så konstigt, åtminstone inte lika udda som dikten med samma namn (citat: "Se hur ..."). Udda, eller minst sagt knivig, är även delikatessens ursprung, men det är väl numera ställt bortom allt tvivel. Anteckna den första och andra bokstaven i namnet.


Har han hatt eller fått?

Has he hat or got?The natural selection has probably never been more obsiously exemplified than in today's question: in just one delicatessen we can find variation in form, specialization but always that special "symbiosis". That this have generated lots of media attention is thus not that strange, at least not as odd as the poem with the same name (quote: "Se hur ..."). Odd, to say the least, is also the origins of the delicatessen, but it should now be solved beyond any doubt. Write down the first and second letter in the name.

Tuesday, 16 December 2008

16. REGNBÅGSSTRECK (16. RAINBOW STRIPE)

Hur fashionabel och vacker ska man bli för att bli kallad "guilli-guilli" (gulligullig) i Skåne? Eller är det C i början av orden? Vi ska inte göra för stor affär av dessa regnbågsstreck, även om de är enfärgade här, men de måste hursomhelst ställas i ordning. När det är gjort, hur lyder det färdigställda ordet?


Fönster i XL?
Windows in XL?

How beautiful and fashionable do you have to be to be referred to as "guilli-guilli" (cutsie cute) in Scania? Or is it a C in the beginning of the words? We shall not drive this matter with the rainbow stripes too far, even though they are monochromatic here, but they have to be put in order. Once this has been done, which word is then ready-to-be-used?

Monday, 15 December 2008

15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)

Med sitt gåtfulla leende är hon en rätt vacker skapelse, den röda Mona Lisan. Den övre högra delen av konstverket kan ses i bilden nedan. Även om vi kallar henne Mona Lisa, vet vi varken hennes eller konstnärens namn, men det kan inte finnas alltför många som målar damer med samma teknik. Hon är så vitt vi vet fortfarande placerad mellan de två färggranna burfåglarna och i närheten av minst ett stilleben. Vad håller Mona Lisa i sin hand (tre ord, tolv bokstäver)?
Run to the hills?
Hög förväntan?


With her mysterious smile she is a pretty beautiful creation, the red Mona Lisa. The upper right part of the artwork can be seen in the picture above. Even though we call her Mona Lisa, we do not know her or the artist’s name, but there cannot be that many who paint ladies with the same technique. As far as we know, she is still placed between the two colourful caged birds and in the vicinity of at least one stillife. What is Mona Lisa holding in her hand (three words, twelve letters)?

Sunday, 14 December 2008

14. VALKAMPANJ (14. ELECTION CAMPAIGN)

Är det någon vits att hålla ett val där man redan vet vem som kommer att vinna? Förmodligen inte, men det hindrar inte att segraren i denna öststat stolt proklamerades som landets utvalda - trots ett verkligt stöd av enbart 14 % av rösterna enligt en amerikansk valobservatör. De massprotester man kan se på filmen om valet är helt plötsligt förståeliga, eller hur? Och anspelar valaffischernas "VIE" möjligen på statens franska kolonialband? Hursomhelst, vi vet att antalet röster på vinnaren nästan var dubbelt så många som det aktuella invånarantalet - ändå brydde sig ingen om att göra någon stor nyhet av detta udda faktum. Vad heter segraren i detta val (elva bokstäver)?


Vinnare eller förlorare?
Winner or loser?Is there any real reason to hold an election if you already know who will be victorious? Probably not, but that does not stop the winner in this Eastern state to be proudly proclaimed as the one chosen by the country - in spite of a true support of a mere 14 % of the votes according to an US election observer. The mass protests that can be seen on election footage is all of a sudden understandable, right? And could the "VIE" on the election posters possibly hint to the French colonial connections of the state? Anyway, we do know that the number of votes cast on the winner were almost twice the current number of inhabitants - yet no one bothered to make a news story about this odd fact. What is the name of the winner in this election (eleven letters)?

Saturday, 13 December 2008

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Bilden nedan förknippas med två namn som börjar på samma bokstav (fyra bokstäver respektive femton bokstäver). Vilket är det kortare av de två?The picture above is connected to two names starting on the same letter (four and fifteen letters, respectively). Which is the shorter of the two?

Friday, 12 December 2008

12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)

Kritiken lyser starkt på en av de mest kända författarna – jjjajaajjsss – men ignoreras till stor del av både de vetenskapliga och kulturella kretsarna. Varför kan man bara fråga sig, men möjligen är det avundsjuka som ligger bakom detta beslut. Det torde dock vara klart att detta arbete – lnknnbmm – inte kommer att resultera i något Nobelpris, men vad gör väl det? En av Nobelpristagarna i litteratur från 2000-talet har ju trots allt skrivit fenomenet om det i en roman året efter kritiken publicerades – blbbbbnn – vilket kan vara mer än bara ett sammanträffande. Naturligtvis har även andra liknande röster hörts i andra media. Kritikens författare står nämnda i bokstavsordning – vem står först?
Fotnot: Nobelpristagaren skrev sin roman samma år som priset delades ut, så Svenska akademin tog nog ingen hänsyn till den i sin motivering.


The critique shines brightly on one of the most well-known authors - jjjajaajjsss - yet it is ignored by a large part of both the scientific and cultural community. Why one may wonder, but perhaps there is some kind of jealousy in this decision. It should be obvious, however, that this work - lnknnbmm - will not result in any Nobel Prize, but does anyone care? After all, one of the 21st Century Nobel Laureates in Literature has written about the phenomenon in a novel a year after the critique was published - blbbbbnn - which may be more than just a coincidence. Naturally, other similar opinions have been heard in other types of media. The authors of the critique are named in alphabetical order - who is listed first?
Footnote: The Nobel Prize Laureate wrote the mentioned novel the same year as the prize was awarded, so the Swedish Academy probably did not take it into account in its official citation.

Thursday, 11 December 2008

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

Vilket är svenska språkets mest fulländade ord? Följer man senaste nytt från Svenska akademiens ordlista (SAOL), råder det ingen tvekan om att det ord vi söker här är en god kandidat. Det är ett högst besynnerligt ord av flera olika anledningar: 1) tre (eller fyra om man så vill!) på varandra följande bokstäver i ordet har samma "ljudvärde", där den andra av dessa är (till hälften) självrefererande till den senare delen av ordet, 2) det skrivs med sju, åtta eller tio olika bokstäver beroende på hur noga man räknar och 3) stod inte med i SAOL XII, trots att det har existerat sedan 1920-talet! Vilken bokstav slutar ordet på?
Fotnot: När vi säger "svenska språket" och "senaste nytt från Svenska akademiens ordlista" avser vi Svenska akademiens ordlista 13:e upplagan (SAOL XIII).Which is the most complete word in the Swedish language? If one follows the latest news coming from Svenska akademiens ordlista (SAOL), there is no doubt about it that the word we are looking for here is a prime candidate. It is a most peculiar word for several reasons: 1) three (or four if you wish!) consecutive letters in the word have the same "sound value", where the second of these is (semi)self-referencing to the latter part of the word, 2) it is spelled with seven, eight or ten different letters depending on how carefully one counts, and 3) it was not listed in SAOL XII, in spite of the fact that it has existed since the 1920's. Which letter does the word end on?
Footnote: When we say "the Swedish language" and "the latest news from Svenska akademiens ordlista" we mean Svenska akademiens ordlista 13th edition (SAOL XIII).

Wednesday, 10 December 2008

10. STOCKHOLMSVY (10. STOCKHOLM VIEW)

Dagen till ära rapporterar vi från Stadshuset om ett besök av det mer udda slaget. "Fotografen" är väl inte särskilt omtyckt, men vad gör det då man själv tycker om sina egna verk? Fotografens efternamn är ett känt affischnamn, men hur lyder förnamnet?

CSI: Stockholm?


To honor
this day, we report straight from Stockholm City Hall about a visit out of the ordinary. The "photographer" is not particularly popular, but why would that matter when you like your own work? The photographer's last name is well-known, but do you know the first name?

Tuesday, 9 December 2008

09. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (09. THE RED & WHITE LOGOTYPE)

Visst har du sett den rödvita logotypen vars versala C vi ser en del av här nedan? Den syns flitigt i tv och tidningar (C eller CC), kanske särskilt under vinterhalvåret. Logotypen består av ett namn på åtta bokstäver som känns igen i hela världen. Drycken som bär logotypens namn innehar en dominerande ställning i Sverige, men det kanske inte är så konstigt då den har mer än hundra år på nacken. Och eftersom det är svårt att överge en tradition lär nog försäljningssiffrorna för december månad även i år skilja sig från övriga året, den nya förpackningen till trots. Vilken är den sjätte bokstaven i logotypens namn?


Farligt begär?
Dangerous desire?


Surely you must have seen the red-and-white logotype with its capital C we can see a part of here (above)? It is shown frequently on tv and in magazines (C or CC), perhaps more often during the winter season. The logotype consists of a name with eight letters which is recognized all over the world. The beverage that carries the logotype's name has a dominant market share in Sweden, but that should not be that surprising, since it has been around for more than a hundred years. And since it is hard to abandon a tradition, the sales numbers for the month of December of this year will probably differ from the rest of the year as well, in spite of the new packaging. What is the sixth letter in the logotype's name?

Monday, 8 December 2008

08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC)

Vad skall detta föreställa? Det är ingen Pollock eller Malevich, snarare en Mondrian eller möjligen en Dillemans. Men i verkligheten är det naturligtvis någonting helt annat - men vad? Benämningarna går delvis isär, men första delen är alltid densamma. Vad kallas detta konststycke med ett gemensamt namn? Skriv ned de tre första bokstäverna i benämningen.


What is this supposed to be? It is not a Pollock or Malevich, rather a Mondrian or possibly a Dilleman. But in reality it is something completely different - but what? The designations are slightly deviating, but the first part is always the same. What is this piece of art collectively called? Write down the first three letters in the designation.


Sunday, 7 December 2008

Regel: Välj 6 frågor (Rule: Choose 6 questions)

Med sju frågor publicerade har det blivit dags för den första regeln i Klurendrejeriet® 2009:
"URVAL: Av tävlingens tjugofyra frågor skall du välja ut sex (6) stycken att besvara när du skickar in din lösning. Alla besvarade frågor rangordnas sedan efter antalet korrekta svar bland samtliga deltagare och poängsätts enligt en fallande skala, där de tävlande med högst totalsumma för sina sex svar kommer till final. Om en eller flera frågor ej valts av någon deltagare alls räknas dessa som svårast. Felaktiga svar medför inte några poängavdrag, men kommer att användas för att särskilja frågor med lika många rätta svar (ju fler felaktiga svar, desto svårare anses frågan vara). Om det fortfarande inte går att skilja frågorna åt, delas poängen lika mellan dessa frågor."
Välj 6 av 24!
Pick 6 of 24!With seven questions published it is time for the first rule in Klurendrejeriet® 2009:
"SELECTION: Among the twenty-four questions in the contest, choose any six (6) when sending in your solution. All questions answered among all contestants are ranked with a descending value, where the finalists will be the ones with highest total sum for their six answers. If one or more questions have not been chosen by any participant, those questions will be ranked highest. Incorrect answers will not result in point deductions, but will be used to separate questions with the same number of correct answers (the more incorrect answers submitted, the harder the question). If there is still a tie, the points are distributed equally among the questions in question."

07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)

Dags att fyra av en tändsticksfråga! Vilket är det minsta antal tändstickor man behöver flytta för att få dessa två trianglar att bli fyra (utan extra hjälpmedel)?Time to set up a perfect match for you! What is the lowest number of matches one needs to move to make these two become four (without additional items)?

Saturday, 6 December 2008

06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)

Nedanstående siffror kan variera något beroende på tolkning och tidpunkt. Här rapporterar vi de senaste enligt gällande "fasta regler", även om bokstäverna kan anses lite föråldrade. O är alltför komplex för att beräkna, men vilket värde skall X motsvara?
I = Ö?


The numbers above may vary depending on interpretation and point in time. Here, we report the latest ones following the "permanent rules", even though the letters themselves may be viewed as a bit old. O is much too complex to list, but which value corresponds for X?

Friday, 5 December 2008

05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)

Har du sett snabbmatssymbolen där bokstäver symboliserar en färsbit mellan två brödhalvor? Vi har hittat ett något förfallet exemplar (nedan) där några av bokstäverna har fallit bort och en del som är kvar har hamnat på fel ställe. Vilket spelkort förknippas med det nedre av de två orden? Skriv ner det värde som kortet normalt motsvarar.
Brödraskap?
Breadthren?


Have you seen the fast food symbol where letters symbolize a beef patty between two bun halves? We have found a deteriorated sign (above) where a few of the letters have fallen off and some of the remaining ones have been misplaced. Which playing card is linked to the lower of the two words? Write down the face value normally associated with that card.

Thursday, 4 December 2008

04. PANTBANK (04. DIVIDEND)

Trots att juletiden tillhandahåller många speciella drycker är Robin Hoodini (född i Skottland) inte särskilt intresserad. Istället är Robin förtjust i kylskåpskall Portello på standardflaska (33 cl) och läskar sig så mycket det går. Idag har Robin 135 kronor på fickan och undrar hur många flaskor som maximalt kan köpas för detta kapital om en flaska Portello kostar 2,98 kronor (inklusive pant)?Dags för påfyllning?
Refill anyone?


Even though Yuletide brings a variety of beverages, Robin Hoodini (born in Scotland) could care less. Instead, Robin is fond of fridge chilled Portello in 33 cl standard bottles and drinks as much as is possible. Today, Robin has 135 Swedish crowns and wonders how many bottles that at maximum can be bought if one bottle costs 2.98 Swedish crowns (including bottle deposit)?

Wednesday, 3 December 2008

03. RYANAIR

Anteckna landskoden för den saknade flaggan.

Write down the country code for the missing flag.

Tuesday, 2 December 2008

02. IS SAKNAS (02. IS MISSING)

Bilden nedan får representera situationen i landet idag: "den krönte" sitter tryggt på sin tron i många år till oavsett hur media samtidigt försöker svänga och redovisa opinionen. Andra medier försökte för en tid sedan slå mynt av de upprörda känslor i samband med en förändring av sällan skådat slag. Förändringen kom kanske inte som en chock för just den krönte med tanke på hans "turkiska" ursprung. Vilket år föddes han?
Markvärdigt mynt?
Remarkable coin?The picture above can represent the situation in the country today: "the crowned one" sits safely on his throne for many years regardless how media tries to twist and turn the public opinion while it is reporting it at the same time. Other media tried to strike gold using the upset feelings in connection to a recent change of almost unseen proportions. The change may not have been that much of a shock for the crowned one, given his "Turkish" birthplace. Which year was he born?

Monday, 1 December 2008

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD)

Känner du till den klämkäcka lintotten X i den beskurna bilden nedan? Bilden visar ett tydligt exempel på den militäriska "disciplin" som följer X genom livet, ofta tillsammans med sin kompis (X-4), så även här. De båda trånar efter den bedårande _ra, som för övrigt arbetar hos de tidigare nämndas överordnade. Anteckna lintottens fullständiga namn.


Korv och potatis?
General nuisance?


Do you recognize the total towhead X in the cropped picture above? It shows a typical example of the military "discipline" that X follows through life, often together with his friend (X-4). The two yearn for the enchanting _ra, who, by the way, works for the superior of the previously mentioned pair. Write down the complete name of the towhead.

Klurendrejeriet 2009

Nu slås portarna upp för Klurendrejeriet® 2009! I årets adventskalender presenteras en gåta dagligen vid lunchtid (svensk tid) som förhoppningsvis både är utmanande och informativ. Efter den fullbordade adventskalendern erbjuds sedan lite extra betänketid för att till sist avslutas med en final i Uppsala i vanlig ordning. Tävlingens sponsorer, regler och finstilta text presenteras lite efterhand och kommer att sammanfattas med jämna mellanrum. Kort sagt: Det finns ingen anledning att invänta julen när man kan ha roligt redan nu! Och när vi säger nu, menar vi vid lunchtid - varje dag hela december. Kom dock ihåg: Ingen kan allt, men alla kan något!


7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - START!


It is high time to open the gates to Klurendrejeriet® 2009! This year's advent calendar will offer one question per day (served at lunch time, CET) which hopefully offers both a challenge and information. After the calendar is complete, extra time will be provided until the competition will end in a grand finale in
Uppsala as usual. The sponsors and rules of the contest will be presented as we go along but also summarized frequently enough. In brief: There is no real reason to wait for X-Mas when we can have fun now! And when we say now, we mean at lunch time - every day in December. But, remember this fair warning: No one knows everything, but everyone knows something!

Monday, 23 June 2008

Snart i en dator nära dig ... (Upcoming attractions ...)

Det börjar bli oroligt värre i klurkretsar. Ska det inte bli någon sommartävling? Vem vinner fotbolls-EM i Österrike/Schweiz? Och hur gick det egentligen med de fullständiga lösningarna? Vi hoppas kunna besvara alla dessa frågor inom en vecka eller så ...

The despair is growing every day among quiz solvers. Will there be no summer edition? Which team will win the
UEFA EURO2008 Austria-SwitzerlandChampionship? And what happened to the complete solutions? We hope to be able to answer all those questions within the next week or so ...

Saturday, 23 February 2008

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

Den svåraste av alla frågor i Klurendrejeriet® 2008 var jakten på det mest fulländade ordet i svenska språket i fråga 11. DUBBELGRUBBEL! Ordet inuti kan med hjälp av de ledtrådar som gavs i texten bilda orden i (på två olika sätt), in, ini, uti, in och ut, samt inuit. Om detta inte var nog, kunde man följa den sista meningen till punkt och pricka: "Skriv ner den mittersta bokstaven i denna fyrdubbelgrubbliga språkjuvel." Den mittersta bokstaven i "denna fyrdubbelgrubbliga språkjuvel" är den som efterfrågas i det sökta ordet! Rätt svar: u (45 poäng)
IN & UT!


The hardest question of all those that appeared in Klurendrejeriet® 2008 was the hunt for the most complete word in the Swedish language in question 11. DOUBLE TROUBLE! The word inuti, meaning within, can form all the words hinted in the text: i (in two different ways), in, ini, uti, in & ut, and inuit. As if this was not enough, one could simply follow the last sentence to the letter: "Even if you are not a native Swedish speaker, you should not have any problem writing down the middle letter in this linguistic gem." The middle letter in "this lingustic gem" is the same one that we were looking for! Correct answer: u (45 points)

Friday, 22 February 2008

14. FAMILJETRÄDET (14. THE FAMILY TREE)

Den diplomat vi sökte i denna fråga ingen egentlig chargé d'affaires, men diplomatkåren har i alla fall samma förkortning som diplomaten: CD! Det familjeträd som visades på kajen visar det inbördes förhållandet mellan de olika typerna av detta lagringsmedium där regelverket för respektive variant beskrivs i varsin bok med en färgkod. Den förkortning som saknades bland alla dessa var ROM, read-only memory. Rätt svar: ROM (41 poäng)


Alla vägar bär till Rom?
A different kind of Rom?The diplomat we were looking for in this question was no real
chargé d'affaires, but the diplomatic corps at least share a common abbreviation: CD! The family tree shown on the pole indicates the relationship between the different types of this method of storing data, where each type is governed by a set of rules described in a colour-coded book. The abbrevation missing among all of those listed was ROM, Read-Only Memory. Correct answer: ROM (41 points)

Thursday, 21 February 2008

12. PUBLIKFAVORIT (12. CROWD PLEASER)

Även om det var ett antal år sedan Mupparna visades regelbundet på svensk tv finns det inte många som inte känner till låten Mahna Mahna - att dessutom kunna texten verkar inte heller vara några problem! Vad många däremot inte vet är att den kommer ursprungligen från en italiensk film som heter Svezia, inferno e paradiso där svenskarna presenteras som rent ut sagt lösaktiga! Filmen blev ingen succé och det kanske var lika bra det, där precis det motsatta kan sägas om Mahna Mahna. Kompositörens namn är Piero Umiliani. Rätt svar: PU (35 poäng)


Stygg och snygg?
Been naughty?Even though many years has passed since The Muppet Show was shown regularly on Swedish television, the memory of the song Mahna Mahna lives on - and there is really no problem singing along in the non-sensical lyrics either. What most of us are unaware of, however, is that the original version appeared in the Italian movie Svezia, inferno e paradiso, where the Swedes are portrayed as extremely promiscuous! The movie was (luckily?) no success, with the opposite being true for Mahna Mahna. The composer's name is Piero Umiliani. Correct answer: PU (35 points)

Wednesday, 20 February 2008

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Hur många tändstickor behöver man för att bilda en kub? Enligt de flesta geometrireferenser består en kub av sex likadana sidor och för att bilda detta krävs det således sex tändstickor - samtliga med en ända vänd inåt där kuben bildas - och rätt mycket skicklighet (gärna i omloppsbana runt Jorden)! Rätt svar: 6 (35 poäng)

Tänt var det här!
Solution that sticks?How many matches are needed to form a cube? Most geometry references state that a cube is composed of six identical sides and to make this possible one thus needs six matches - all with one end pointing inwards where the cube is formed - and a hefty dose of skill (preferably in orbit around Earth)! Correct answer: 6 (35 points)

Tuesday, 19 February 2008

D. AFTONUNDERHÅLLNING (D. EVENING ENTERTAINMENT)

Med så pass framgångsrika landslag och idrottsstjärnor som Anja Pärson, Carolina Klüft och Tony Richardsson har Rickard Dybecks Sång till Norden, eller Du gamla, du fria som vi normalt säger idag, nått ut till sportintresserade över hela världen, även om man av tidsskäl oftast bara får höra första versen (av de två normalt spelade). Låten baserades på en folkmelodi från Västmandland och framfördes första gången vid tillställningen Aftonunderhållning med nordisk folkmusik som Dybeck själv arrangerade 13 november 1844. Rätt svar: du (100 bonuspoäng)

Årets person 2006!
Person of the Year 2006!With successful national teams and sport celebrities like Anja Pärson, Carolina Klüft and Tony Richardsson, the tunes of Richard Dybeck's Sång till Norden, or Du gamla, du fria as it is normally called today, ought to have been heard by sport fanatics all around the world, though normally du to time constraints only the first verse is played (of the two accepted ones). The song was based on an old folk melody from the province Västmanland and was performed the first time during a musical event entitled Aftonunderhållning med nordisk folkmusik, organized by Dybeck himself, November 13, 1844. Correct answer: du (100 bonus points)

Monday, 18 February 2008

E. TVÅLFAGER TVÅLFRÅGA (E. THE L WORDS?)

Kampen är ständigt igång bland lyxhotellen i världen! Vilket kan erbjuda bästa möjliga och omöjliga service? Media spekulerar och drar ibland gång egna sätt att värdera dessa mastodontbyggen, men inom hotellbranschen håller man sig normalt lugn och hänvisar till en femgradig skala där stjärnor representerar hur hög klass hotellet håller. Palazzo Versace i Australien sägs dock vara ett sexstjärnigt hotell och Burj Al Arab har tillskrivits sju stjärnor, åtminstone i reklamtexter! Rätt svar: l (53,33 bonuspoäng)
Hotellerbjudande i D.C.?
D.C. hotel ranking?The struggle between luxury hotel is always running! Which one can offer the best possible and impossible service? The media often speculates and sometimes start their own way of grading these giant service machines, but within the hotel business they are usually more calm and refer to a five-level classification system where stars represent how high the rating is. However, the Palazzo Versace in Australia is said to be a six-star hotel and the Burj Al Arab has been given seven stars on more than one occasion, at least in advertising purposes. Correct answer: l (53.33 bonus points)

Sunday, 17 February 2008

B. XXXXXXX

Det är inte konstigt att det sprids en massa rykten om en så pass gammal produkt som Coca-Cola, särskilt inte då företaget självt insett värdet av detta! Genom att "hemligstämpla" receptet till och med bland sina egna anställda och låtsas som om endast två personer känner till varsin halva ingredienslistan var har drycken byggt upp sina egna legender. Just denna legend sägs ha kommits på av Ernest Woodruff, företagets chef under början av 1900-telet. Han föddes 23 maj 1863 i Columbus, Georgia, USA. Rätt svar: ma (53,33 bonuspoäng)


The importance of being ernest?


It is not particularly strange that a century-old product like Coca-Cola is surrounded by a lot of rumours, especially not when the company itself has realized the marketing value of such stunts! By classifying the recipe "top secret" even among its own employees and pretend that only two people know half of the ingredients each, the soft drink has supported its own set of legends. This legend is attributed to Ernest Woodruff, the CEO of the company in the beginning of the 20th Century. He was born in Columbus, Georgia, May 23, 1863. Correct answer: Ma (or May) (53.33 bonus points)

Saturday, 16 February 2008

A. LEDANDE FRÅGA (A. LEADING QUESTION)

När Finland officiellt separerades från Sverige i början av 1800-talet behövdes några fasta punkter längs med den nya gränsen. Den kanske viktigaste av alla dessa utgjorde ett skär mellan Sverige och norra Åland som heter Märket. På denna lilla landmassa byggde 1885 Ryssland en fyr på den svenska sidan, något som korrigerades med den besynnerliga gränsdragningen som kunde ses på tapeten bakom det periodiska systemet i fråga 21. Rätt svar: Märket (53,33 bonuspoäng)

Lägg märke till märket!
Remarkable building, eh?When Finland was officially separated from Sweden in the beginning of the 19th Century, a set of rigid points along the new border was needed. Perhaps the most important one of these was a skerry between Sweden and northern part of the Åland Islands called
Märket. In 1885, on the rocky surface of this islet, Russia built a lighthouse located on the Swedish side, something that was corrected with the awkwardly strange border that could be seen behind the periodic table in question 21. Correct answer: Märket (or Market) (53.33 bonus points)

Friday, 15 February 2008

F. UTFORSKARE (F. EXPLORERS)

Även om de platser som nämndes i texten till denna fråga såväl återfinns på kartan i vardagsrummet som på vår planet rörde det sig om vår granne Mars! De två utforskarna är dessutom inte människor utan de "radiostyrda" bilar som ingår i NASA:s Mars Exploration Rover Mission, som vardagligen kallas Spirit och Opportunity. Oavsett hur man räknar startpunkten för dessa fordon eller deras uppskjutningsraketer, skiljer det mindre än en månad mellan deras respektive starter. Rätt svar: 0 [månader] (30 bonuspoäng)Mars pannkaka?
Life on Mars?Even though the locations that were mentioned in the text to this question can be found both on the map in the living room and on our planet it was in fact referring to Martian soil! Also, the two explorers were not even human but "radio-controlled" cars that are a part of NASA's Mars Exploration Rover Mission, affectionately called Spirit and Opportunity. Regardless of how one counts the starting point for these vehicles or their launch rockets, the difference is less than one month for their respective commencements. Correct answer: 0 [months] (30 bonus points)

Thursday, 14 February 2008

C. MISSFALL (C. FELIS NAVIDAD)

Redan i titeln fanns en ledtråd som anspelade på att frågan hade med ett kattdjur att göra. Att sedan dess ränder fanns som tapetmönster kanske förenklade jakten lite grand, men hur många såg dem före lösningen var i hamn? Efter domar i Stockholms tingsrätt (25 november 2005) och Svea hovrätt (2 maj 2007) har Beredskapsmuseet fått äganderätten över Bertil Almqvists En svensk tiger, som även Försvarsmakten gjort anspråk på. Ännu är dock inte allt löst, eftersom Försvarsmaktens användade var otillåten och därmed lett till en stämningsansökan så sent som 8 februari i år. Bilden ses årligen av miljoner svenskar tack vare dess inkludering i filmatiseringen av Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Rätt svar: tiger (20 bonuspoäng)

Värt mer än tre kronor?
Worth more than three crowns?Already in the title there was a hint to the underlying feline content of this question. And the fact that its stripes was found as wallpaper pattern may have simplified the hunt somewhat, but how many saw them before the solution was found? After settled disputes in both Stockholm District Court (November 25, 2005) and Svea County Court (May 2, 2007) Beredskapsmuseet has been given complete ownership of Bertil Almqvist's En svensk tiger, a piece of artwork the Swedish Armed Forces also laid a claim on. Not everything is settled yet, however, since the use by the Swedish Armed Forces was not permitted and a lawsuit was handed in as late as February 8, 2008. The picture is included in the popular Swedish X-Mas cartoon Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Correct answer: tiger (20 bonuspoäng)

Wednesday, 13 February 2008

G. LYXFÄRD MED LYXFLÄRD (G. LUXURIOUS FEMME FATALE)

Det "SS ....i." som stod i texten till denna fråga passar mycket riktigt inte in på RMS Titanic och därmed inte heller Kate Winslet från filmen om detta berömda skepp. Istället gällde det ett annat stort lyxfordon: Rolls Royce. Kylarprydnaden på en Rolls Royce heter Spirit of Ecstacy och förmodligen stod Eleanor Velasco Thornton modell för den. Hon och över 300 andra omkom när SS Persia sjönk i Medelhavet 30 december 1915. Precis under statyetten finner man namnet Rolls Royce med två sammanflätade R däremellan. Rätt svar: S (10 bonuspoäng)

Varr svarret korrekt?
Werre yourr answerr correct?The "SS ....i." that was to be found in the text for this question does not fit with RMS Titanic and thus not on Kate Winlset in the corresponding motion picture either. Instead we turn to another luxury vehicle: Rolls Royce. The hood ornament on a Rolls Royce is called Spirit of Ecstacy and most likely Eleanor Velasco Thornton was the model for is. She and more than 300 others died when the SS Persia sunk in the Mediterranean Sea December 30, 1915. Just below the statuette one can find the name Rolls Royce separated by two intervowen R's. Correct answer: S (10 bonus points)

Internetfrågorna (The internet questions)

Innan vi visar svaren för de fyra svåraste frågorna i huvudtävlingen kommer vi att ett efter ett gå igenom lösningarna för internetfrågorna. Dessa visade sig inte få något egentligt poängvärde, eftersom direktkvalificeringen föll ut. Jürgen Holderer, som skickade in den första rätta Resan till det okända, slutade på andra plats som vi redan rapporterat. Det poängvärde som rapporteras är det värde respektive fråga skulle ha haft om ett värde behövts.


And four to go ...


Before we show the answers for the four hardest questions in the main contest, we will one by one look at the solutions for the internet questions. These turned out not to get a true point value since the direct qualification was awarded. Jürgen Holderer, who sent in the first Journey to the Unknown, ended on second place as previously reported. The point value that is reported is the value each question would have had respectively, if a value had been needed.

Tuesday, 12 February 2008

18. FARLIGA FÖRBINDELSER? (18. DANGEROUS LIAISONS?)

Den bokstav vi sökte i denna fråga hade inte mycket gemensamt med den som nämndes i den inledande delen av texten: ett kombinerat svenskt ö/danskt ø. Däremot finns just den bokstaven i inofficiella namn på den enda fasta kopplingen mellan Sverige och Danmark som på svenska kallas Öresundsförbindelsen och i ett känt nordiskt godis, Malacos Snöre. De tre bokstäver som dessa ord hade gemensamt är även det mindre valutaenheten i respektive land. Rätt svar: r (27 poäng)

Gränsfall?
Borderline?The letter we were looking for in this question did not have much in common with the one that was mentioned in the beginning of the text: a combined Swedish ö/Danish ø. It does, however, appear in unofficial names of the one permanent connection between Sweden and Denmark collectively called Øresundsbron and the Nordic candy from Malaco, Snöre. The three letter these two words have in common is the lesser currency in the respective countries. Correct answer: r (27 points)

Monday, 11 February 2008

16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... (16. PEAK PERFORMANCE)

Trots att de flesta svenskar känner till Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är många ändå osäkra på dess innehåll, kanske för att landskapstillhörigheten delvis försvunnit. Boken handlar om en liten pojke som får se hela landet från en gåsrygg, den som tillhör Mårten (gåskarl). "Reseledaren" är Akka (från Kebnekajse) och har i sitt direkta följe sex gäss som heter Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi och Kuusi, det vill säga ett till sex på finska. Passagen över Glimmingehus från kapitel IV i boken återberättas med bilden på baksidan av den svenska 20-kronorssedeln. Rätt svar: Akka (27 poäng)

Berget Akka
Mount AkkaEven though most Swedes know of Nobel Prize laureate Selma Lagerföf's book The wonderful adventures of Nils, today many are uncertain of its content. The book tells the story of a boy who is miniaturized to an elf and get to see all of Sweden from the back of a goose named Mårten. The leader of the group is called Akka (from Kebnekajse) and has six direct followers: Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä, Viisi, and Kuusi, named for the Finnish digits one to six. On the back of the Swedish 20-crown bill one can see a picture representing an event taken from Chapter IV in the book. Correct answer: Akka (27 points)

Sunday, 10 February 2008

15. KUNGLIG KUNGÖRELSE (15. A ROYAL BILL)

Det finns 54 länder i Afrika, trots det var det inte ett enda som passade in på det till synes afrikanska land som efterfrågades här. Dessutom såg det lejon som avbildades på den visade sedeln förvånansvärt likt ut den skotska motsvarigheten, men var i verkligheten ett afrikanskt! I filmen En prins i New York spelar Eddie Murphy tronarvingen Akeem i landet Zamunda som åker till Queens för att hitta en drottning. Rätt svar: Z (27 points)

Akeem!


There are 54 countries in Africa, but not a single one fit the description of the seemingly African one in this question. In addition, the depicted lion looked similar to the one used by Scotland but was indeed the legendary African beast! In the motion picture Coming to America, Eddie Murphy portays Prince Akeem, the heir to the throne of Zamunda, who travels to New York to look for (possible) Queens. Correct answer: Z (27 points)

Finalresultat! (Results from the final!)

Efter extra mycket pust och stön och svåra utmaningar har ur finalfältet vaskats fram en vinnare: Tobias Lauer! Efter Tobias (ICEHOTEL®) kom Jürgen Holderer (2:a plats, Yasuragi Hasseludden), Andreas Parsch (3:e plats, 70 000 KRW), Johanna Dernfalk (4:e plats, Quality Hotel Västerås) och Andi Mayr (5:e plats, Arons Hus i Båstad). Grattis till alla finalister! En mer detaljerad finalrapport publiceras inom några dagar.

After additional trouble and effort-demanding challenges, ladies and gentlemen, we have a winner: Tobias Lauer! After Tobias (
ICEHOTEL®) came Jürgen Holderer (Runner-up, Yasuragi Hasseludden), Andreas Parsch (3rd, 70 000 KRW), Johanna Dernfalk (4th place, Quality Hotel Västerås), and Andi Mayr (5th place, Arons hus in Båstad). Congratulations to all finalists! A more detailed final report will be published in a few days.

Saturday, 9 February 2008

24. SKORSTENSKÄNDIS (24. CHIMNEY CELEB)

Under det Internationella geofysikåret 1957-58 genomförde en sovjetisk expedition en resa till en dittills "omöjlig" plats, den punkt på kontinenten Antarktis som ligger längst ifrån kusten. Knappt 50 år senare upprepades denna bragd av en brittisk/kanadensisk trupp, teamn2i, och på denna plats lyckades de hitta den "röda" mannen som lämnades kvar gången innan - Lenin! Bysten, ståendes på skorstenen av den byggnad som användes halvseklet innan, var det enda som stack upp ur isen. Rätt svar: L (17 poäng)

Is not missing!
Is saknas inte!During the International Geophysical Year 1957-58, a Soviet expedition performed a trip to an "impossible" spot, the location on the Antarctic continent that was deemed furthest from the coast line. Roughly 50 years later this feat was repeated of a British/Canadian group, teamn2i, and on this site they managed to find the "red" man that was left there the previous time - Lenin! The bust, standing on the chimney on the building that was used half a century before, was the only thing that was visible. Correct answer: L (17 points)

Friday, 8 February 2008

22. VÄNSTERSTYRD RÖRELSE (22. LEFT-WING MOVEMENT)

Det är möjligt att personerna i denna fråga såg politiska ut, hade det naturligtvis inget med vänsterpolitik att göra. Istället gällde det att hitta en annan "rörelse" som håller till på vänster sida trots högertrafikomläggningen 1967. Stockholms tunnelbana invigdes 1 oktober 1950 och har fortfarande vänstertrafik på sina spår, där dock tåget har bytts ut i omgångar. Den senaste serien, Vagn 2000, har alla blivit döpta (huvudsakligen efter kända stockholmare som August Strindberg och Lasse Åberg). Vagn 2057 heter Pippi efter allas våran fröken Långstrump. Rätt svar: 2057 (17 poäng)

Beppe, även känd som 2070
Beppe, a.k.a. 2070It is possible that the people featured in this question looked political, but of course they had nothing to do with left-wing politics. Instead, one had to find another "movement" that remains on the left side in spite of Dagen H, September 3 1967. The Stockholm Metro System opened in October 1950 and still utilizes left-side traffic on their tracks, though the trains have been replaced every now and then. The latest series, Vagn 2000, have all been named (mainly after famous Stockholm people, such as August Strindberg and Lasse Åberg). Train 2057 is called Pippi, after the famous miss Longstocking. Correct answer: 2057 (17 points)

Thursday, 7 February 2008

21. PERIODISKA SYSTEMET (21. PERIODIC TABLE)

Nej, rätt svar här var inte germanium, även om det periodiska systemet hade många likheter med det som kemister världen runt hänvisar till lite nu och då. Beteckningarna var istället den beteckning som Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) använder för att förkorta travbanor i Sverige och utomlands. Varje kod har även ett tvåsiffrigt tal från 01 till 99 vilket möjliggör en systematisk uppställning. Koden Ge står i detta periodiska system för Gelsenkirchen, Tyskland. Rätt svar: LC (17 poäng)05 - tro't om du törs!
Allavl05?No, the correct answer here was not germanium, even though the periodic table shown in this question had many similarities with the one chemists around the world use every once in a while. The symbols are instead those implemented by the Swedish horseracing company
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) to abbreviate race tracks in Sweden and abroad. Every symbol also has a two-digit number from 01 to 99 tied to it, making it possible to systematize them. Ge in this periodic table means Gelsenkirchen, Germany. Correct answer: LC (17 points)