Saturday, 11 July 2009

12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)

Att som i fråga 12 tolka litteratur sägs vara en konst, men ändå undersöks Shakespeare om och om och om igen. En av de mest svårlästa tolkningarna bör dock vara Notes Towards the Complete Works of Shakespeare som skrevs av Elmo, Gum, Heather, Holly, Mistletoe och Rowan - sex celebesmakaker i Paignton Zoo Environmental Park, uppkallade efter bland annat järnek, mistel och rönn. Syftet med deras publikation var, enligt deras skötare, att få till stånd ett svar på en ofta omtalad del av kaosteorin: om man har ett oändligt antal apor framför varsin skrivmaskin, skulle de då kunna skriva ett verk som är oskiljbart från ett skrivet av Shakespeare? Svaret lät naturligtvis inte vänta på sig, även om makakerna förmodligen är lyckligt omedvetna om uppståndelsen. Inom internetkulturen får Andrej Kolmogorovs sats om oändligt antal apor anses som välspridd, men även en aktad författare som nobelpristagaren J.M. Coetzee anspelar på denna i sin roman Elizabeth Costello, vilket även nämndes i frågan. Resultatet då? Jo, efter en viss tvekan i form av ett ff producerades fem sidor text, främst bestående av bokstaven s! De citat - jjjajaajjsss, lnknnbmm och blbbbbnn - som togs från texten, som f.ö. finns tillgänglig på engelska, tyska, franska och spanska, är bland de mer begripliga. Rätt svar: Elmo (22 poäng)

"Two Bs or not two Bs, that is the question."

(N.B.: the chimp shown here is in no way related to William S.)

To interpret literature is said to be an art of its own as solvers were asked to do in question 12, yet Shakespeare endures a seemingly never-ending supply of re-interpretations. One of the most hard-to-read critiques ought to be Notes Towards the Complete Works of Shakespeare written by
Elmo, Gum, Heather, Holly, Mistletoe, and Rowan - six Celebes crested macaques (Macaca nigra) in Paignton Zoo Environmental Park, Devon, UK. The reason with their publication was, their handler said, to reach an answer in a much debated issue with chaos theory: if one has an infinite number of monkeys each in front of a typewriter, could they then write a piece inseparable from one written by Shakespeare? The answer came quickly, although the macaques are happily unaware of the stir they caused. Within the internet culture, the infinite monkey theorem is well-known, but even a highly regarded author as Nobel prize laureate J.M. Coetzee uses his own version of this in his novel Elizabeth Costello, which was also mentioned in the question. So what about the actual result? Well, after some hesitation expressed with an ff a total of five pages were produced, primarily consisting of the letter s! The quotes - jjjajaajjsss, lnknnbmm och blbbbbnn - taken from the text, which incidentally is available in English, German, French, and Spanish, are all excerpts of the less repetitive part. Correct answer: Elmo (22 points)

No comments: