Thursday, 31 May 2007

En sista ledtråd ... (The last clue ...)

Bli nu inte orolig att det inte kommer några fler ledtrådar. Titeln ovan skall snarast visa hur man bör tänka i Klurendrejeriet®. Ordet "sista" är alltså en hänvisning till dagens datum och inget annat! Dagens ledtråd är att man bör vara extra uppmärksam på gåtornas titlar och möjligen därigenom se sambanden med lösningarna. Ibland är dock en titel inget annat än en titel - det vet man aldrig! Det är naturligtvis lättare om man har en lösning att jämföra med, men det har ni kanske vid det här laget.

Do not worry, there will be more clues. The title above rather indicates how one should think in Klurendrejeriet®. The word "last" thus refers to today's date and nothing else! The clue for today is that one should be extra careful with the titles of the riddles and perhaps see a connection with the final answer. Sometimes, however, the title is just a title - you just never know! Naturally, it is easier if one has a solution to compare with, but maybe you do by now.

No comments: