Saturday, 31 January 2009

21. ÖVERGÅNGSMETALL (21. TRANSITION METAL)

Denna bildfråga baserar sig först och främst på ordet övergång, d.v.s. möjligheten att ta sig från ena sidan till den andra. Slår man upp ordet bro i Svenska akademiens ordbok finner man bland annat förklaringen "(i allm. större o. bredare) öfvergång l. för­bindelseled (kör- l. gångbana) som sträcker sig öfver ett vatten(drag), en ravin l. sänka l. dyl. l. som öfver hufvud taget förenar tvenne punk­ter med hvarandra ofvanför marken l. grunden". Det vattendrag som åsyftas visar sig vara Fyrisån som rinner genom centrala Uppsala, där följande övergångar sammanbinder det två delarna (räknade uppströms): Islandsbron - Västgötaspången - Nybron - Dombron - S:t Olofsbron - Jernbron - Haglunds bro - Eddaspången. Den saknade övergångsmetallen var alltså järn med atomnummer 55. Ledtrådarna var dels Magdeburg stadsvapen efter f.d. Madgeburgskolan precis bredvid bron och Upplands landskapsvapen. Rätt svar: 55 (9 poäng)Jernbron (t.v./left) & Magdeburg (t.h./right)

This picture-esque questions is formed around the word transitions, that is the possibility to get from one side to the other. The thing to cross is the river/stream Fyris (Swe. Fyrisån) which runs through the central parts of Uppsala, where a transition is offered by the following bridges (listed upstreams): Islandsbron - Västgötaspången -Nybron - Dombron - S:t Olofsbron - Jernbron - Haglunds bro - Eddaspången. The missing transition metal was thus iron (Swe. järn) with atomic number 55. The clues included the coat of arms for the city of Magdeburg which has given name to the former School of Magdeburg right next to the bridge and the coat of arms of the province Uppland in which Uppsala is the capital. Correct answer: 55 (9 points)

No comments: