Friday, 23 January 2009

05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)

Den fråga som flest svarade rätt på var fråga 5. BRÖDTEXT. Frågan handlade om snabbmatskedjan och franchiseföretaget Hungry Jack's i Australien. Kedjan som tillhandahåller Burger Kings produkter har ett brokigt förflutet, men håller ändå fast i logotypen av det äldre snittet. Burger King har däremot bytt logotyp och passade dessutom inte in i frågetextens krav. Jack anspelar i sin tur på det svenska kortet knekt, vars värde oftast motsvarar 11. De två bokstäver som hängde på den nedre brödhalvan visade dessutom knektförkortningen Kn. Rätt svar: 11 (värde: 1 poäng)Jacklarade den!
Do you know Jack?
The question that most people answered correctly was question
5. BUN FILLING. The question dealt with the fast food franchise Hungry Jack's in Australia, which supplies the population downunder with the products normally connected to Burger King. The company has a interesting history, but still sticks to the classic-styled logotype. Burger King, on the other hand, has changed its to a more modern(?) one. Jack, in turn, is the playing card we were looking for, which has a symbolic value of eleven in many Swedish card games. The letters Kn on the lower bun half is the Swedish symbol for knekt, that is a jack (or knave). Correct answer: 11 (value: 1 point)

No comments: