Thursday, 12 December 2013

12. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (12. THE RED-AND-WHITE LOGOTYPE)

Vem har väl inte sett den rödvita logotypen som är inpräntad sedan barnsben? Logotypen med dess berömda "sväng" mot slutet för tankarna direkt på drycken, vare sig vi vill eller inte. För en tid sedan var det dock annat ljud i skällan, då företaget som äger logotypen bojkottades av en världsomfattande händelse. Tidiga versioner av logotypen visar två versaler, _C, och förknippades (då som nu) med en viss typ av förpackning, dock ej samma typ. Logotypens bekanta "namn" utgörs av två ord sammanbundna med ett bindestreck. Skriv ned den vokal som förekommer minst antal gånger i namnet.
Who has missed the red-and-white logotype, since we have all been conditioned since childhood? The logotype with its famous "curl" towards the end leads one to think directly of the beverage, whether we like it or not. Some time ago we could hear a different tune, when the company that owns the logotype was boycotted due to a global event. Early versions of the logotype shows two capital letters, _C, and was tightly connected (both then and now) with a certain type of packaging, though not the same type. The well-known "name" of the logotype consists of two words connected with a hyphen. Write down the vowel that appears the least number of times in the name.

Correction: of, not at; the, not thee

No comments: