Thursday, 5 December 2013

5. BUSSFÖRBINDELSE (5. BUS CONNECTION)

Strax ovanför körschemat för Ultunas busssystem (linje 115) återfinns fyra geometriska figurer. De är korrekt positionerade i förhållande till varandra, om än här lite färggladare än normalt. De skall vara sammankopplade på ett visst sätt, men har här "släppts fria". Vilken är beteckningen (tre bokstäver) för de fullständigt sammanbundna symbolerna? Skriv ned beteckningen.
Just above the schedule for the Ultuna bus schedule (bus 115) are four geometric shapes. They are correctly positioned to one another, though here slightly more colourful than usual. They are supposed to be connected in a certain way, but have been "released" here. What is the designation (three letters) for the fully connected symbols? Write down that designation.

No comments: