Friday, 6 December 2013

6. KLASSFRÅGA (6. A MATTER OF CLASS)

Inför valet 2013 kommer förmodligen alla partier att ta upp såväl skola och omsorg som arbetslöshet och globala miljöproblem. En klassfråga är dock redan avklarad (nio dagar före lintottens namnsdag) och påverkar mer än 6,2 miljoner svenskar, men frågan är hur många som har hunnit inse att de "fått det bättre". Många använder fortfarande den "sämre varianten" dagligdags; avsevärt färre utnyttjar förbättringen. Förbättringen är helt jämlik mellan kvinnor och män och grundförutsättningen blir stadigt bättre (40% kvinnor 1980 mot 47,5% i år). Vilken är beteckningen på den genomförda, ofta outnyttjade förbättringen? Skriv ned beteckningens båda bokstäver.
Before the 2013 election, all political parties will talk about both school and welfare, as well as unemployment and global environmental issues. One matter of class struggle is already taken care of (nine days before the name day of the towhead) and affects more than 6.2 million Swedes, but the real question is how many that have realized that there "has been an improvement". Many use the "worse kind" on a daily basis; a lot fewer are using the improvement. The improvement is completely equal between women and men, and the basic premise is steadily increasing (40% women in 1980 compared to 47.5% this year). What is the designation of the carried out, often unused improvement? Write down both letters of the designation.

Correction (December 15): unemployment, not unemplyment; steadily, not steadiy

No comments: