Monday, 29 October 2007

Utan bottennapp? (A clam-shut case?)

En mussla som fiskats upp utanför den isländska kusten har ålderbestämts av forskare på Bangor University i Wales till över 400 år. Musslans ungdom jämförs med de mänskliga aktiviterna vid samma tidpunkt, däribland Shakespeares Hamlet-skrivande och Giordano Brunos heliocentriskt förknippade båldöd. Enligt sklerokronologerna kan denna typ av forskning dels förklara klimatförändringar och åldersrelaterade fenomen. Huruvida musslan, som döpts till Ming, skrivit några större litterära verk och vilken plats musslan ansåg att jorden har i universum är ännu inte klarlagt.Clamkäck lintott?


A clam muscled up out of Icelandic waters has been determined to hold the current longevity record for animals - over 400 years - by research scientists at
Bangor University in Wales. The youth of the clam, aptly named Ming, is compared to the human activities around the same time, including Shakespeare's penning of Hamlet and the heliocentrically-related stake-burning of Giordano Bruno. The sclerochronologists are not clams themselves, sharing the results for further studies of age-related tissue degradation. They are also keen to tell us that clams may give us an insight in climate changes as well. It has yet to be determined, however, if the mollusc has any literature works to offer, as well as its assessment of the Earth's place in the Universe.

No comments: