Friday, 19 October 2007

2. ETT TU, BRUTE

Här kommer lösningen till fråga 2. ETT TU, BRUTE:
Den nummerserie som gick att uttyda på den marmorplatta i bilden till den andra frågan i Klurendrejeriet® mini (2007) skulle tillsammans med frågans titel föra tankarna till Romarriket. Dess talsystem bestod enbart av positiva tal även om man numera är rätt säkra på att de använde noll (nulla) på något sätt och att kunskapen om negativa tal förmodligen också förekom. Idag förekommer främst romerska siffror på urtavlor, i kemiska laddningar, ordningstal (på filmer, böcker, spel och dignitärer) och diverse officiella stämplar.Enligt marmors gamla recept?

Om man "översätter" antalet bokstäver i de romerska talen till hindu-arabiska siffror får man serien som startade "1, 2, ..." även för Brutus. De ledtrådar som gavs utöver
förlängningen av talserien inkluderade bland annat Carl XVI Gustaf Folke Hubertus Bernadottes initialer och ordningstal omskrivet på samma sätt, metoden att använda romerska siffror som årtal (två gånger), Nostadamus' kryptiska sätt att prata om siffrorna, uppdelning av allmänna tips med romerska tal. Mest intressant och kryptisk var nog ledtråden från 28 maj som om den tolkades rätt ledde till den olycksdrabbade klippern Cutty Sark i Greenwich, Storbritannien som brann en vecka före meddelandet. I aktern återfinns nämligen romerska tal upp till 22 och inte långt från båten hittar man Shepard's Clock som erbjuder en serie till 23 och dessutom en nolla! Bildbevis på dessa två senast nämnda serier återfinns på engelska Wikipedias sida om romerska siffror. Rätt svar: 4 (antalet bokstäver i VIII)

Here is the solution to question 2. ETT TU, BRUTE:
The series of numbers that one could read on the marble plate in the picture in the second question in Klurendrejeriet® mini (2007) was supposed to, keeping the title of the question in mind, lead the thoughts to the Roman Empire. Its numeric system consisted solely of positive numbers, though nowadays it is fairly certain that they also used some sort of representation for zero (nulla) and that there was a usage of negative numbers as well. Today, these number are primarily used on clock faces, in chemical charge notation, as ordinal numbers (of movies, games, books, and dignitaries), and as part of various official stamps.What have the Romans ever done for us?

If one "translates" the number of letters in the Roman numeral to the corresponding Hindu-Arabic counterpart one gets the series that started "1, 2, ..." also for Brutus. The clues that were given in addition to the
extension of the series included the initials and ordinal of the Swedish king Carl XVI Gustaf Folke Hubertus Bernadotte re-written in the same manner, the method of using Roman numerals when writing years (twice even!), Nostadamus' cryptic way of talking about the numerals, a division of general clues using Roman digits. The most interesting and cryptic clue was probably the one from May 28 which, if interpreted correctly, led to the unfortunate clipper Cutty Sark in Greenwich, Britain that burned one week before that blog post. In the stern, one can find Roman numerals up to 22 and not far from that site we find Shepard's Clock which offers a series reaching 23 and even includes a zero! Proof of the latter two are found halfway down on Wikipedia's page on Roman numerals. Correct answer: 4 (the number of letters in VIII)

No comments: