Saturday, 20 October 2007

3. HANDUPPSTRECKNING (3. HAND IN HAND, LINE BY LINE)

Här kommer lösningen för fråga 3. HANDUPPSTRECKNING:
Denna Klurendrejeriet® mini-fråga kantades av en uppsjö bilder med siffror eller enkla additionsuppgifter, men vad stod egentligen siffrorna för? Det visar sig att dessa var antalet röster som personerna eller föremålen i fråga fick i Riksdagsvalet 2006! Eftersom det som visades upp knappast kan räknas till de partier vi normalt hör talas om har varje röst skrivits för hand på en blank valsedel. Efter det att Valmyndigheten infört en mycket striktare tolkning har dessa minst sagt udda röster splittrats som aldrig tidigare. Detta betyder att Kalle Anka partiet (93 röster) av någon outgrundlig anledning inte räknas ihop med Kalle Anka Partiet (39 röster) eller Kalle Ankapartiet (6 röster), trots att denna "regel" inte verkar finnas för etablerade och registrerade partier. Om man nu ändå skulle slå ihop de Kalle Anka-relaterade rösterna till ett parti skulle det räcka till en tjugoförsta plats, men ändå inte bara motsvara 0,004 % av de avgivna rösterna.
En röst med osynligt bläck?


Oavsett vem man röstar på räknas rösten och redovisas dagarna efter varje val på Valmyndighetens hemsida, där man även hittar de handskrivna rösterna med ett fåtal röster lagda på alla möjliga ting och personer. Några av de illustrerade ledtrådarna var den
grekiska ön Kos (en röst), Robin Hood (tre röster på honom och en röst på Robin Hood Partiet), idrottsklubben Djurgårdens IF (en röst), skådespelaren Sven Wollter (två röster) och en tax (en röst på TAX PARTIET). Även en dubbelledtråd i form av schweiziska rösti gavs med bara två veckor kvar. Som en slutlig ledtråd riktad åt Klurbloggens icke-svenska deltagare, illustrerades sammanträffandet att ordet val även kan motsvara ett däggdjur på svenska och inte bara ett omröstningsförfarande. Detta gjordes med en specialdesignad version av Wales' flagga. Rätt svar: 1 (motsvarande en röst på Röd)

Here is the solution to question 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
This Klurendrejeriet® mini question was symbolized with a bunch of pictures with numbers or simple additions, but what did it represent? It turns out that these were the number of votes cast on these people or items in the Swedish General Election to the Swedish Riksdag in 2006! Those "parties" shown were, however, not those commonly in the news and have thus all been written on the ballot by hand. These votes are counted as valid votes, but have very little effect on the election outcome. The Swedish Election Authority has recently enforced a much stricter interpretation of handwritten votes. This affects a semi-serious party such as Kalle Anka partiet [the Donald Duck party] which received 93 votes not to be pooled with Kalle Anka Partiet (39 votes) or eller Kalle Ankapartiet (6 votes), even though this "rule" does not seem to exist for the more well-established and registered parties. However, if one were to disregard this additional rule, the Donald Duck-related votes would make it the 21st largest party, but still only amount to 0.004 % of the votes cast.
A vote with invisible ink?


Regardless whom one votes for, the results are summed up on the homepage of the Swedish Election Authority, where the handwritten votes are listed included some quite amusing ones. A few of the illustrated clues included
the Greek island Kos (one vote), Robin Hood (three votes for the legendary hero himself and one on his party), the sports club Djurgårdens IF (one vote), the actor Sven Wollter (two votes) and a dachshund (one vote on TAX PARTIET)! The clue that included Swiss rösti was truly a language exercise (röst = [a] vote)! As a final clue especially for you as a non-Swedish reader of Klurblogge, the coincidental spelling of the Swedish word val which means both the mammal whale and election. This was done on a specially designed version of the flag of Wales! Correct answer: 1 (for the one vote on Röd [Red])

1 comment:

JoHo said...

Hm, det måste ha varit de där 4 rösterna på Osynliga Partiet som spökat. Allt har känts väldigt osynligt...

...tills nu :)