Thursday, 18 October 2007

1. UTTRYCK FÖR INTRYCK (1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS)

Här kommer lösningen till fråga 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
Denna fråga bestod av en rebus och var enligt de inkomna svaren den enklaste av tävlingens tre gåtor. Vi delar upp fråga i dess rebusdel (allt utom svängpilen) och väljer att tolka de två rutorna med tal som deras beteckning i grundämnenas periodiska system. Om man sedan lägger till de gängse orden för de andra figurerna och utför "vändningen" erhåller man följande:Ultunesaren på allas läppar?

Rätt svar var alltså Ultunesaren, ett känt namn för alla deltagare i Klurendrejeriet® som dessutom är Ultuna studentkårs uttryck för intryck! De öppna ledtrådar som gavs till frågan var dels en version utan
vändning vid två tillfällen, en kommentar till tidningens utgivningsfrekvens (fem nummer/år), en ko från Ultunesaren november 1957(!) som finns att ladda ner gratis på tidningens arkiv, samt en bild med hänvisning till tidningen och dess korsord. Rätt svar: Ultunesaren

Here is the solution to question 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
This questions was formulated as a rebus and was according to the subitted answers the easiest of the three questions in Klurendrejeriet® mini. Let us split up the question in its rebus part (everything but the last curved arrow) and choose to interpret the two boxes with numbers as their chemical symbol in the Periodic Table of Elements. If one adds the standard (Swedish) words for the other parts and performs the necessary "flip" one gets:Ultunesaren on everybody's lips?

The correct answer was thus Ultunesaren, a well-known name for all participants in Klurendrejeriet® and at the same time the expression for impression for Ultuna Student Union! The open clues given for this question included a version of the rebus without
flip at two occasions, a comment to the issuing frequency of the magazine (five issues annually), a cow from Ultunesaren November 1957(!) which is downloadable for free in the magazine's Archive, and a picture referencingc the magazine and its crossword. Correct answer: Ultunesaren

No comments: