Wednesday, 31 December 2008

Ytterligare rättelser (Additional corrections)

Ett par rättelser och/eller förtydliganden kan vara på sin plats innan året tar slut:

Rättad text:
23. "Vilket lands flagga"
Förtydligande: 05. Med "normalt" avses det värde kortet motsvarar i de flesta svenska kortspel, d.v.s. ett tal mellan 1 (lågt ess) och 14 (högt ess).

Ess i fickan?
Pocket aces?


A few corrections and/or clarifications can be useful before the year comes to an end:

Corrected text:
23. "The flag of which country"
Clarification:
05. The wording "normally" refers to the value the card has in most Swedish card games, i.e. a number between 1 (low ace) and 14 (high ace).

No comments: