Thursday, 11 December 2008

11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)

Vilket är svenska språkets mest fulländade ord? Följer man senaste nytt från Svenska akademiens ordlista (SAOL), råder det ingen tvekan om att det ord vi söker här är en god kandidat. Det är ett högst besynnerligt ord av flera olika anledningar: 1) tre (eller fyra om man så vill!) på varandra följande bokstäver i ordet har samma "ljudvärde", där den andra av dessa är (till hälften) självrefererande till den senare delen av ordet, 2) det skrivs med sju, åtta eller tio olika bokstäver beroende på hur noga man räknar och 3) stod inte med i SAOL XII, trots att det har existerat sedan 1920-talet! Vilken bokstav slutar ordet på?
Fotnot: När vi säger "svenska språket" och "senaste nytt från Svenska akademiens ordlista" avser vi Svenska akademiens ordlista 13:e upplagan (SAOL XIII).Which is the most complete word in the Swedish language? If one follows the latest news coming from Svenska akademiens ordlista (SAOL), there is no doubt about it that the word we are looking for here is a prime candidate. It is a most peculiar word for several reasons: 1) three (or four if you wish!) consecutive letters in the word have the same "sound value", where the second of these is (semi)self-referencing to the latter part of the word, 2) it is spelled with seven, eight or ten different letters depending on how carefully one counts, and 3) it was not listed in SAOL XII, in spite of the fact that it has existed since the 1920's. Which letter does the word end on?
Footnote: When we say "the Swedish language" and "the latest news from Svenska akademiens ordlista" we mean Svenska akademiens ordlista 13th edition (SAOL XIII).

No comments: