Sunday, 7 December 2008

Regel: Välj 6 frågor (Rule: Choose 6 questions)

Med sju frågor publicerade har det blivit dags för den första regeln i Klurendrejeriet® 2009:
"URVAL: Av tävlingens tjugofyra frågor skall du välja ut sex (6) stycken att besvara när du skickar in din lösning. Alla besvarade frågor rangordnas sedan efter antalet korrekta svar bland samtliga deltagare och poängsätts enligt en fallande skala, där de tävlande med högst totalsumma för sina sex svar kommer till final. Om en eller flera frågor ej valts av någon deltagare alls räknas dessa som svårast. Felaktiga svar medför inte några poängavdrag, men kommer att användas för att särskilja frågor med lika många rätta svar (ju fler felaktiga svar, desto svårare anses frågan vara). Om det fortfarande inte går att skilja frågorna åt, delas poängen lika mellan dessa frågor."
Välj 6 av 24!
Pick 6 of 24!With seven questions published it is time for the first rule in Klurendrejeriet® 2009:
"SELECTION: Among the twenty-four questions in the contest, choose any six (6) when sending in your solution. All questions answered among all contestants are ranked with a descending value, where the finalists will be the ones with highest total sum for their six answers. If one or more questions have not been chosen by any participant, those questions will be ranked highest. Incorrect answers will not result in point deductions, but will be used to separate questions with the same number of correct answers (the more incorrect answers submitted, the harder the question). If there is still a tie, the points are distributed equally among the questions in question."

1 comment:

Mr Fusion said...

I like the drip-feed approach to the questions in this year's Klurendrejeriet. It's much healthier to digest one question per day than binge on all 24 at once, don't you think?;)