Saturday, 16 February 2008

A. LEDANDE FRÅGA (A. LEADING QUESTION)

När Finland officiellt separerades från Sverige i början av 1800-talet behövdes några fasta punkter längs med den nya gränsen. Den kanske viktigaste av alla dessa utgjorde ett skär mellan Sverige och norra Åland som heter Märket. På denna lilla landmassa byggde 1885 Ryssland en fyr på den svenska sidan, något som korrigerades med den besynnerliga gränsdragningen som kunde ses på tapeten bakom det periodiska systemet i fråga 21. Rätt svar: Märket (53,33 bonuspoäng)

Lägg märke till märket!
Remarkable building, eh?When Finland was officially separated from Sweden in the beginning of the 19th Century, a set of rigid points along the new border was needed. Perhaps the most important one of these was a skerry between Sweden and northern part of the Åland Islands called
Märket. In 1885, on the rocky surface of this islet, Russia built a lighthouse located on the Swedish side, something that was corrected with the awkwardly strange border that could be seen behind the periodic table in question 21. Correct answer: Märket (or Market) (53.33 bonus points)

No comments: