Tuesday, 11 December 2007

Rättelser - del 2 (Corrections - part 2)

Här nedan följer en lista på de ändringar som hittills skett med den officiella tävlingstexten sedan Klurendrejeriet® 2008 (v4.01) och kommer att inkluderas i kommande versioner:

Rättelser

MINA SVAR: "7: #"
19. NUMB3RS: "... John av? Skriv ner den mittersta siffran."

Förtydliganden
REGLER [Resmål]: "... svar (med ledaren från fråga 16 som eventuell utslagsröst)."
REGLER [Valuta]: "... 31 frågor (d.v.s. fråga 3, 6, 7, 10, 13 [två tal], 19, 22 och F.)"


Here is a list of all changes so far in the official English translation of the contest since Klurendrejeriet® 2008 (v4.01e) and will be included in future versions:

Corrections
MY ANSWERS: "7: #"
10. FLAG PARADE: "... the position of the letter ..."
19. NUMB3RS: "... John have? Write down the middle digit."

Clarifications
RULES [Destination]:
"... answers (using the leader from question 16 as tiebreaker, if needed)."
RULES [Currency]:
"... answer list; that is 3, 6, 7, 10, 13 [two numbers], 19, 22, and F)."

No comments: